نوامبر 06 2019 0دیدگاه
نوارهای خودچسب - استاندارد ملی 17417

نوارهای خودچسب- تعیین ویژگی‌های چسبندگی ورکنی- استاندارد ملی 17417

استاندارد ملی 17417
سال تصویب: 1397
رشته: کمیته ملی استاندارد صنایع شیمیایی

موضوع: نوارهای خودچسب-تعیین ویژگی‌های چسبندگی ورکنی

 

هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد، ارائه مجموعه ای از روش ها برای تعیین ویژگی های چسبندگی ورکنینوارهای خود چسب می باشد.

 این استاندارد، در موارد زیر کاربرد دارد :

روش 1: نوارهای خود چسب– تعیین چسبندگی ورکنیبه فولاد ضد زنگ در زاویه 180 درجه

– روش 2: نوارهای خود چسب– تعیین چسبندگی ورکنیبه لایه پشتی خود در زاویه 180 درجه

-روش 3: نوارهای خود چسب – تعیین چسبندگی ورکنیبه دو طرفه و انتقالی در زاویه 180 درجه

– روش 4: نوارهای خود چسب – تعیین چسبندگی ورکنیبه نوار چسب در زاویه 180 درجه

پیوست های الف و ب تغییرات بیشتری را در نوع آزمون  بر اساس شرایط خاص بیان می کنند .

 

مراجع الزامی

در مراجع زیر ضوابطی وجود دارد که در متن این استاندارد به سطح الزامی به آنها ارجاع داده شده است. بدین ترتیب، آن ضوابط جزئی از این استاندارد محسوب می شوند. در صورتی که به مرجعی با ذکر تاریخ انتشاربه آنها ارجاع داده شده باشد، اصلاحیه ها و تجدید نظرهای بعدی آن برای این استاندارد الزام آور نیست .در مورد مراجعی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آنها ارجاع داده شده است، همواره آخرین تجدیدنظر و اصلاحیه های بعدی برای این استاندارد الزام‌آور است.

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment