نوامبر 27 2019 0دیدگاه
نوارچسب های خودچسب- استاندارد ملی 16041

نوارچسب های خودچسب- اندازه گیری استحکام پارگی و ازدیاد طول در نقطه پارگی- استاندارد ملی 16041

استاندارد ملی 16041
سال تصویب: 1397
رشته: کمیته ملی استاندارد صنایع شیمیایی

موضوع:نوار چسبهای خود چسب-اندازه گیری استحکام پارگی و ازدیاد طول در نقطه پارگی

 

مقدمه

استحکام پارگی نوار چسب ها، مقداری است که نشان‌دهنده یکنواختی، کیفیت و توانایی مقاومت در برابر تنش های وارده حین کاربرد و استفاده آن ها است. ازدیاد طول درنقطه پارگی نوارچسب، مقداری است که نشان‌دهنده یکنواختی و کیفیت و همچنین نشان دهنده میزان تقریبی توانایی آن برای مطابقت با سطوح نامنظم و منحنی است که معمولاً همزمان با اندازه گیری استحکام پارگی تعیین می شود. روش ارائه شده در این استاندارد تعیین استحکام پارگی و ازدیاد طول درنقطه پارگی و ازدیاد طول درنقطه پارگی را ادغام می کند. روش الف، اندازه گیری استحکام پارگی و ازدیاد طول درنقطه پارگی نوار چسب های به غیر از چسب های نوع رشته‌ای است.

 روش ب، اندازه گیری استحکام پارگی و ازدیاد طول درنقطه پارگی نوار چسب های تقویت شده با رشته است.

 

 هدف و دامنه کاربرد

 هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روش های برای اندازه گیری استحکام پارگی و ازدیاد طول درنقطه پارگی نوار چسب های خود چسب است. هنگامی که تحت تاثیر نیروی کششی قرار می‌گیرند که برای پاره شدن آنها کافی است.

 

 

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment