نوامبر 14 2019 0دیدگاه
نیتروژن صنعتی - استاندارد ملی 3012-A1

نیتروژن صنعتی- ویژگی ها- اصلاحیه شماره 1- استاندارد ملی A1-3012

استاندارد ملی A1- 3012
سال تصویب: 1398
رشته: کمیته ملی استاندارد صنایع شیمیایی

موضوع: نیتروژن صنعتی- ویژگی­ها- اصلاحیه شماره 1

 

هدف

هدف از تدوین این اصلاحیه، اعمال اصلاحات به شرح زیر در متن استاندارد ملی ایران شماره 3012: سال ۱۳۹۵ ،نیتروژن صنعتی– ویژگی ها، می باشد.

 در بند یک (هدف و دامنه کاربرد)،«جمله هدف از تدوین این استاندارد تعیین ویژگی ها، نمونه برداری، ظروف نگهداری، برچسب گذاری و نشانه گذاری ظروف نگهداری گاز نیتروژن برای مصارف صنعتی است » به این صورت تغییر می کند «هدف از تدوین این استاندارد تعیین ویژگی ها، «نمونه برداری، ظروف نگهداری، برچسب گذاری و نشانه گذاری ظروف نگهداری گاز و مایع نیتروژن برای مصارف صنعتی است» در بند ۶ (نشانه گذاری)، زیر بند6-2 به صورت زیر تغییر کند:

6-2 نام گاز یا مایع (نیتروژن صنعتی)، فرمول شیمیایی درصد خلوص و نوع گرید

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment