نوامبر 09 2019 0دیدگاه
فتالات ها با کروماتوگرافی گازی - استاندارد ملی 10847-33

هوای داخلی- قسمت 33: تعیین فتالات ها با کروماتوگرافی گازی/طیف سنجی جرمی (GC/MS)- استاندارد ملی 33-10847

استاندارد ملی 33-10847
سال تصویب: 1397
رشته: کمیته ملی استاندارد محیط زیست

موضوع: هوای داخلی- قسمت 33: تعیین فتالات­ها با کروماتوگرافی گازی/طیف ­سنجی جرمی (GC/MS)

 

مقدمه

 قسمت های مختلف استاندارد ISO16000 الزامات عمومی مربوط به اندازه گیری آلاینده های هوای داخلی و شرایط مهم رعایت شده قبل یا حین نمونه برداری از آلاینده های مجزا یا گروهی از آلاینده‌ها به همراه اصل روشهای اندازه گیری را شرح می دهد.

تعریف محیط داخلی در استاندارد ISO16000-1 ارائه شده است. اقامتگاه‌ها (اتاق های نشیمن، اتاق خواب، اتاق های فعالیت‌های کاردستی(DIY)، اتاق های ورزش و زیرزمین ها، آشپزخانه ها و حمام ها)، اتاق های کار یا محل های کار در ساختمان هایی که تحت نظارت ایمنی و بهداشت در زمینه آلاینده‌های هوایی نیستند (برای مثال ادارات و محل های فروش)، ساختمان‌های عمومی (برای مثال رستورانها، تئاتر، سینماها و سایر اماکن تابع) و هم چنین کابین های وسایل نقلیه و حمل و نقل عمومی را به عنوان محیط داخلی در نظر می گیرند.

 

 هدف و دامنه کاربرد

 هدف از تدوین این استاندارد، تعیین نمونه برداری و آنالیز فتالات ها در هوای داخلی است. این استاندارد نمونه برداری و آنالیز فتالات ها در غبار خانگی و نمونه‌های اخذ شده از سطوح توسط دستمال های آغشته به حلال سطوح به وسیله کروماتوگرافی گازی / طیف سنجی جرمی(GC/MS) را شرح می دهد.

 بسته به روش نمونه برداری، ترکیبات دی متیل فتالات می توانند مطابق پیوست پ مرجع 8 کتاب نامه به دی ایزوآن دسیل فتالات در غبار خانگی آنالیز شوند. بررسی نمونه های غبار خانگی تنها به عنوان یک روش غربالگری مناسب است. این بررسی تنها منجر به مقادیر شاخص می‌شود و برای ارزیابی نهایی نیاز احتمالی به اقدام، قابل قبول نیست.

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment