می 06 2019 0دیدگاه
وسايل نقليه پزشكي و تجهيزات آنها- آمبولانس¬ هاي هوايي

وسايل نقليه پزشكي و تجهيزات آنها- آمبولانس هاي هوايي- استاندارد ملی 2-14349

استاندارد ملی 2-14349
سال تصویب:1397
رشته: کمیته ملی استاندارد مهندسی پزشکی
موضوع: وسايل نقليه پزشكي و تجهيزات آنها- آمبولانس­ هاي هوايي- قسمت 2: الزامات عملياتي و فني آمبولانس­ هاي هوايي

 

مقدمه

این استاندارد یک قسمت از مجموعه استانداردهای ملی ایران شماره 14349مربوط به الزامات آمبولانسهای هوایی است.

 این استاندارد ملی الزامات آمبولانسهای هوایی و به صورت ویژه الزامات آمبولانس ها در قالب وسیله پرنده را فراهم میکند. آمبولانس های هوایی با وسایل پزشکی همچنین داروها و تجهیزات نجات مورد استفاده کارکنان پزشکی مجهز می‌شوند. الزامات وسایل پزشکی به منظور استفاده در آمبولانس ها در استاندارد قسمت اول با شماره ملی با عنوان وسایل نقلیه پزشکی و تجهیزات آنها- آمبولانس های هوایی- قسمت ۱ : الزامات وسایل پزشکی استفاده شده در آمبولانس های هوایی فراهم شده است. این استاندارد تکمیلی بر چندین استاندارد اروپایی به علاوه قوانین و مقرراتی است که الزاماتی برای وسیله پرنده به منظور مراقبت و پایش پیوسته بیمار در طی حمل و نقل، داخل و بین انواع آمبولانس های مختلف و بیمارستان ها است . مجموعه الزامات عموما پروازهای آمبولانس را پوشش می‌دهند. چندین قانون و مقررات برای هواپیماهایی که به صورت یک آمبولانس استفاده می‌شوند ، اعمال می‌شود. این استاندارد  اطلاعاتی مربوط به آنها در پیوست ها و در یاد آوری های این متن ارائه می دهد. تمهیدات ایمنی و مراقبت برای بیمار و خدمه و کارکنان پزشکی در قوانین، مقررات و راهنماهای ملی و بین المللی موجود هستند.

 این استاندارد تعدادی از الزامات عمومی برای کارکرد ایمن وسیله پرنده ای که به سمت آمبولانس استفاده می‌شوند، را فراهم می کند. این الزامات با دامنه کاربرد دستورالعمل وسایل پزشکی یا سایر مقررات بین المللی برای وسایل، حمل و نقل و ترافیک پوشش داده نمی‌شوند. آنها به منظور اطمینان از جابجایی ایمن و مصون بیماران فراهم می شوند. به منظور تداوم مراقبت بیمار در قرارگیری بین انواع مختلف آمبولانس ها ، تعدادی از الزامات مشخص داده می‌شوند. الزامات به منظور اطمینان از استفاده ایمن مصون و جابجایی وسایل پزشکی تعیین می‌شوند.

هواپیماهایی که به سمت آمبولانس استفاده شده اند با وسایل پزشکی، محصولات پزشکی و تجهیزات امداد و نجات برای فراهم کردن مراقبت پیوسته  بیمار توسط کارکنان پزشکی، تجهیز می شوند. حداقل وسایل پزشکی الزامی در آمبولانس های هوایی در پیوست الف تعیین شده اند. الزامات شرح داده شده در این استاندارد حداقل تمهیدات خدمات آمبولانس به منظور فراهم کردن مراقبت رضایت بخش و توجه پزشکی به بیماران اورژانسی به علاوه سایر بیماران در طی حمل و نقل ارائه می‌دهد. الزامات بر مبنای حالت هنر امروزی و روش عام در اروپا هستند.

این استاندارد حداقل الزامات برای رابطه ها و سازگاری وسایل پزشکی استفاده شده در آمبولانس های هوایی را ارائه می دهد.

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment