دسامبر 21 2019 0دیدگاه
آزمون های محیطی - استاندارد ملی 1562-2-52-A1

وسایل برقی خانگی و مشابه- ایمنی- قسمت 2-52: الزامات ویژه دهان شویه های برقی-اصلاحیه شماره 1- استاندارد ملی A1-52-2-1562

استاندارد ملی 1A-52-2-1562
سال تصویب: 1398
رشته: کمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک

موضوع:وسایل برقی خانگی و مشابه- ایمنی- قسمت 2-52: الزامات ویژه دهان شویه ­های برقی-اصلاحیه شماره 1

 

پیشگفتار

 این اصلاحیه استاندارد، اصلاحیه شماره یک مربوط به استاندارد ملی ایران شماره ی52-2-1562 سال ۱۳۹۱ با عنوان وسایل برقی خانگی و مشابه- ایمنی– قسمت2-52 الزامات ویژه دهانشویه های برقی است  که بر اساس پیشنهادهای دریافتی و بنا به ضرورت توسط کمیسیون‌های مربوط تهیه و تدوین شده و در یک هزار و دویست و بیست و دومین اجلاسیه کمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک مورخ 22/5/1398تصویب شد. اینک این اصلاحیه استاندارد به استناد بند ۱ ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱ ،به عنوان اصلاحیه استاندارد ملی ایران منتشر می شود.

 استانداردهای ملی ایران بر اساس استاندارد ملی ایران شماره ۵ استانداردهای ملی ایران ساختار و شیوه نگارش تدوین می شوند. برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحولات و پیشرفتهای ملی و جهانی در زمینه صنایع، علوم و خدمات، استانداردهای ملی ایران در صورت لزوم تجدید نظر خواهند شد و هر پیشنهادی که برای اصلاح و تکمیل این استانداردها ارائه شود، هنگام تجدید نظر در کمیسیون فنی تدوین مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت. بنابراین باید همواره از آخرین تجدید نظر استانداردهای ملی ایران استفاده کرد.

سرسره‌های آبی-قسمت 1: الزامات ایمنی و روش‌های آزمون

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment