ژانویه 19 2020 0دیدگاه
وسایل برقی خانگی - استاندارد ملی 5606-2-3

وسایل برقی خانگی و مشابه- مقررات آزمون برای تعیین نوفه آکوستیکی هوابرد– قسمت 2-3: الزامات ویژه برای ماشین های ظرفشویی- استاندارد ملی 3-2-5606

استاندارد ملی 3-2-5606
سال تصویب: 1398
رشته: کمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک

موضوع:وسایل برقی خانگی و مشابه- مقررات آزمون برای تعیین نوفه­آکوستیکی هوابرد– قسمت 2-3: الزامات ویژه برای ماشین­های ظرفشویی

 

پیش گفتار

 استاندارد «وسایل برقی خانگی و مشابه -مقررات آزمون برای تعیین نوفه آکوستیکی هوابرد- قسمت2-3 الزامات ویژه برای ماشینهای ظرفشویی» که نخستین بار در سال ۱۳۷۹ تدوین و منتشر شده، بر اساس پیشنهادهای دریافتی و بررسی و تایید کمیسیون های مربوطه بر مبنای پذیرش استانداردهای بین‌المللی و منطقه‌ای به عنوان استاندارد ملی ایران به روش اشاره شده در مورد الف بند ۷ ،استاندارد ملی ایران شماره ۵ برای اولین بار مورد تجدید نظر قرار گرفت.

 

مقدمه

این استاندارد باید همراه استاندارد ملی ایران1-5606 تحت عنوان «وسایل برقی خانگی و مشابه- مقررات آزمون برای تعیین نوفه هوابرد منتشره– قسمت یک الزامات عمومی» به کار رود. در این استاندارد بندهای نظیر در استاندارد ملی ایران1-5606 باید طوری تغییر داده شده یا تکمیل گردد تا بتوان آن را به صورت، «الزامات ویژه برای ماشین های ظرفشویی» به کار برد.

 چنانچه در این استاندارد در مورد بند نظیر خود در استاندارد ملی ایران 1-5606توضیحی داده نشده باشد، این بند از استاندارد ملی ایران1-5606 بدون تغییر به همان صورت کاربرد دارد.

 در متن این استاندارد، هرجا که عبارت «اضافه شود»،« تغییر داده شود» یا «جایگزین شود» در مورد یک بند بیان شده باشد، الزامات مربوطه و ویژگی های آزمون یادآوری های ارائه شده در بند نظیر در استاندارد ملی ایران1-5606 باید به همان ترتیب تطبیق داده شوند.

 

سرسره‌های آبی-قسمت 1: الزامات ایمنی و روش‌های آزمون

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment