ژانویه 24 2020 0دیدگاه
سیم های سیم پیچی- استاندارد ملی 6998-0-10

ویژگی های انواع خاصی از سیم های سیم پیچی-قسمت 0-10: سیم مسی گرد با لاک یا بدون لاک،با روکش پیچیده شده از الیاف شیشه ای پلی استر ذوب شده، بدون وارنیش یا با پوششی از رزین یا وارنیش- الزامات کلی- استاندارد ملی 10-0-6998

استاندارد ملی 6998-0-10
سال تصویب: 1398
رشته: کمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک

موضوع: ویژگی­های انواع خاصی از سیم­های سیم­ پیچی-قسمت 0-10: سیم مسی گرد با لاک یا بدون لاک،با روکش پیچیده­شده از الیاف شیشه­ای پلی ­استر ذوب ­شده، بدون وارنیش یا با پوششی از رزین یا وارنیش- الزامات کلی

 

پیشگفتار

 استاندارد «ویژگی های انواع  خاصی از سیم های سیم پیچی- قسمت0-10: سیم مسی گرد با لاک یا بدون لاک، با روکش پیچیده شده از الیاف شیشه ای پلی استر ذوب شده، بدون وارنیش یا با پوششی از رزین یا وارنیش» که پیش‌نویس آن در کمیسیون های مربوط بر مبنای پذیرش استانداردهای بین‌المللی/ منطقه‌ای به عنوان استاندارد ملی ایران به روش اشاره شده در مورد الف، بند ۷ ،استاندارد ملی شماره ۵ تهیه و تدوین شده ،در هزار و دویست و بیست ویکمین اجلاسیه کمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک مورخ /۱۳ ۵/ ۱۳۹۸ تصویب شد. اینک این استاندارد به استناد بند ۱ ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱ ،به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می شود.

 

مقدمه

این استاندارد یک قسمت از مجموعه استانداردهای مرتبط با سیم های عایق شده به کار رفته در سیم پیچ تجهیزات الکتریکی است. این مجموعه شامل سه گروه به شرح زیر است:

 1- مجموعه استانداردهای ملی ایران شماره6892، سیم های سیم پیچی- روشهای آزمون

2- مجموعه استانداردهای ملی ایران شماره6998، ویژگی‌های انواع خاصی از سیم های سیم پیچی

3- مجموعه استانداردهای ملی ایران شماره2636 بسته بندی سیم های سیم پیچی

 

سرسره‌های آبی-قسمت 1: الزامات ایمنی و روش‌های آزمون

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment