آوریل 20 2019 0دیدگاه

پاك كننده ها- راهنماي اندازه گيري خواص ممانعت از نشست چرك پودرهاي شوينده لباس- استاندارد ملی 9945

استاندارد ملی 9945
سال تصویب:1397
رشته:کمیته ملی استاندارد صنایع شیمایی
موضوع: پاك­ كننده ­ها- راهنماي اندازه­ گيري خواص ممانعت از نشست چرك پودر­هاي شوينده لباس
 
هدف و دامنه کاربرد

۱-۱ هدف از تدوین این استاندارد، تعیین راهنما برای اندازه گیری توانایی شوینده ها در ممانعت از نشست چرک از محلول شوینده روی پارچه ها می باشد. این استاندارد یک آزمون غربالگری آزمایشگاهی برای کمک به طراحی فرمولاسیون محصولات شوینده، کنترل کیفیت و همچنین مبنایی برای استاندارد نمودن کارآیی محصولات ویژه بین خریدار و فروشنده ارائه می کند.

۱-۲ عملکرد ضد نشست چرک محصولات شوینده به طور عمده به عنوان چرک ها و پارچه های مورد استفاده در آزمون وابسته است .بنابراین، انتخاب چرکها، پارچه‌ها، پاک‌کننده‌های مرجع و شرایط آزمون باید با توافق طرف های ذینفع بر اساس تجربه باشد.

۱-۳ هیچ نوع چکی به طور منطقی و یا ترکیبی (اعم از چرک های روغنی و چرک های زراه ای یا هر دو آنها) نمی تواند کارایی یا محصول را در حوزه ی ضد نشست مجدد چرک دقیقا منطبق با مشاهدات مشتری پیش‌بینی نماید. این راهنما برای ارزیابی و مقایسه کارایی شوینده ها در حوزه ضد نشست مجدد چرک برای چرک  انتخابی خاص در نظر گرفته شده است.

1-4 توصیه می‌شود کاربران این استاندارد با روش های معمول آزمایشگاهی آشنا باشند در این استاندارد تمام موارد ایمنی و بهداشتی درج نشده است. در صورت مواجهه با چنین مواردی، مسئولیت برقراری شرایط بهداشت و ایمنی مناسب و اجرای آن بر عهده کاربر این استاندارد است. برگه اطلاعات ایمنی ماده برای مواد و واکنشگرها در دسترس بوده و قبل از استفاده ، خطرات آن ها را مطالعه نمایید.

 

پیشگفتار

استاندارد « پاک کننده ها -راهنمای اندازه گیری خواص ممانعت از نشست چرک پودرهای شوینده لباس »که نخستین بار در سال ۱۳۸۶ تدوین و منتشر شد ، بر اساس پیشنهادهای دریافتی و بررسی و تایید کمیسیون های مربوط بر مبنای پذیرش استانداردهای بین المللی / منطقه ای به عنوان استاندارد ملی ایران به روش اشاره شده در مورد الف ، بند ۷ ، استاندارد ملی ایران شماره ۵ برای اولین بار مورد تجدید نظر قرار گرفت و در یک هزار و ششصد و شصت و هفتمین اجلاس کمیته ملی استاندارد صنایع شیمیایی مورخ ۲۸ /7/ ۱۳۹۷ تصویب شد. این استاندارد به استناد بند ۱ ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱ ،به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می‌شود.

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment