مارس 05 2020 0دیدگاه
پرتوهای نوترونی - استاندارد ملی 11699-2

پرتوهای نوترونی مرجع قسمت 2: اصول کالیبراسیون وسایل حفاظت در برابر پرتو مربوط به کمّیت‌های اصلی مشخص‌کننده میدان پرتوی- استاندارد ملی2-11699

استاندارد ملی 11699-2
سال تصویب: 1398
رشته: کمیته ملی استاندارد اندازه شناسی، اوزان و مقیاسها
موضوع:پرتوهای نوترونی مرجع— قسمت 2: اصول کالیبراسیون وسایل حفاظت در برابر پرتو مربوط به کمّیت‌های اصلی مشخص‌کننده میدان پرتوی

 

مقدمه

این استاندارد یک قسمت از مجموعه استانداردهای ملی شماره11699 است که در مورد پرتوهای نوترونی مرجع، تدوین شده است.

 سایر قسمت های این استاندارد به شرح زیر است:

   قسمت ۱: مشخصات و روش های تولید

قسمت ۳ :کالیبراسیون دز سنج های فردی و محیطی و تعیین پاسخ آنها به صورت تابعی از انرژی نوترون و زاویه فرود

 این استاندارد با دو قسمت دیگر خود، ارتباط تنگاتنگی داشته که مجموعه این استانداردهای ملی برای کالیبراسیون دزسنج های فردی و دستگاههای پایش سطح استفاده می‌شود. در استاندارد 1-11699، روش های تولید پرتوهای نوترونی، به منظور کالیبراسیون دز سنج های فردی و محیطی ارائه شده است و در این استاندارد و استاندارد 3-11699،به ترتیب اصول و شرایط کالیبراسیون و روش‌های اجرایی کالیبراسیون این دستگاه ها بیان شده است.

همچنین اطلاعات تکمیلی در این باره، در منابع کتابنامه ارائه شده اند. صه ای از مشخصات فیزیکی دزسنج های فردی در منبع کتابنامه و خلاصه‌ای از روش‌های اجرایی کالیبراسیون آنها در منابع و کتابنامه ارائه شده است.

 جزئیات بیشتر در مورد مشخصات دستگاه های پایش سطح و الزامات و روش‌های اجرایی کالیبراسیون آنها در منابع 3 تا 5 کتابنامه ارائه شده است.

 

هدف و دامنه کاربرد

 هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روش های اجرایی مورد استفاده برای تحقق شرایط کالیبراسیون وسایل حفاظت در برابر پرتو در میدان های نوترونی حاصل از منبع های کالیبراسیون، با تاکید ویژه بر تصحیحات اثرات خارجی (برای مثال نوترون های پراکنده شده از دیوارها در اتاق کالیبراسیون) است.

 در این استاندارد تاکید ویژه‌ای بر کالیبراسیون با استفاده از منبع های رادیونوکلئیدی با توجه به کاربرد وسیع آنها شده است (به بندهای ۴ تا ۶ مراجعه شود). همچنین در این استاندارد با جزئیات کمتری به کالیبراسیون با استفاده از منبع های رآکتور و شتاب دهنده پرداخته شده است (به زیر بندهای2-8 و3-8 مراجعه شود).

 این استاندارد برای منبع های نوترونی تشریح شده در استانداردISO8529-1 کاربرد دارد. در استاندارد ISO8529-3 و ضرایب تبدیل، قواعد کلی و روشهای اجرایی برای کالیبراسیون ارائه شده است.

 

سرسره‌های آبی-قسمت 1: الزامات ایمنی و روش‌های آزمون

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment