سپتامبر 22 2019 0دیدگاه
پرتوهای نوترونی - استاندارد ملی 11699-3

پرتوهای نوترونی مرجع- قسمت 3: کالیبراسیون دُزسنج‌های فردی و محیطی و تعیین پاسخ آن‌ها به صورت تابعی از انرژی نوترون و زاویه فرود- استاندارد ملی 3-11699

استاندارد ملی 3-11699
سال تصویب: 1397
رشته: کمیته ملی استاندارد اندازه شناسی، اوزان و مقیاسها
موضوع:پرتوهای نوترونی مرجع- قسمت 3: کالیبراسیون دُزسنج‌های فردی و محیطی و تعیین پاسخ آن‌ها به صورت تابعی از انرژی نوترون و زاویه فرود

 

مقدمه

این استاندارد یک قسمت از مجموعه استانداردهای ملی ایران شماره 11699است که در مورد پرتوهای نوترونی مرجع، تدوین شده است.

 

 هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد، ارائه راهنمایی ها برای افرادی است که دزسنج های سطح حفاظتی و دستگاههای اندازه گیری آهنگ دز را برای پایش فردی و محیطی با پرتوهای نوترونی مرجع، کالیبره می کنند. این راهنمایی ها، شامل تعیین پاسخ به صورت تابعی از انرژی نوترون و زاویه فرودی است.

 این استاندارد علاوه بر توصیف روش‌های اجرایی، شامل تعاریف مناسب و ضرایب تبدیل نیز می باشد و راهنمایی هایی را برای بیان عدم قطعیت های اندازه گیری و تهیه سوابق و گواهینامه های کالیبراسیون ارائه می دهد.

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment