جولای 06 2019 0دیدگاه
پلاستيك‌ها در معرض منابع نوري - استاندارد ملی 12523-1

پلاستيك‌ها- روش‌هاي قرار دادن در معرض منابع نوري آزمايشگاهي-قسمت 1: راهنماي كلي- استاندارد ملی 1-12523

استاندارد ملی 1-12523
سال تصویب: 1396
رشته: کمیته ملی استاندارد صنایع شیمیایی
موضوع: پلاستيك‌ها- روش‌هاي قرار دادن در معرض منابع نوري آزمايشگاهي-قسمت 1: راهنماي كلي

 

هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد، ارائه اطلاعات و راهنمای کلی مربوط به انتخاب و کاربرد روش های نوردهی است که در قسمت های بعدی به تفصیل توصیف می شود.این استاندارد الزامات عملکردی کلی تجهیزات مورد استفاده را برای قرار دادن پلاستیک‌ها در معرض منابع نوری آزمایشگاهی توصیف می‌کند.  اطلاعات مربوط به این الزامات عملکردی ، برای تولیدکنندگان تجهیزات هوازدگی تسریع شده یا تابش تسریع شده مصنوعی تهیه شده است.

یادآوری – در این استاندارد ، اصطلاح منبع نور به منابع تابش که تابش UV، تابش مرئی ، تابش زیر قرمز و یا ترکیبی از انواع تابش را نشر می کنند، اشاره دارد.

این استاندارد برای تفسیر داده های حاصل از در معرض گذاریهای هوازدگی تسریع شده مصنوعی یا تابش تسریع شده مصنوعی کاربرد دارد. اطلاعات خاصتر درباره روش های تعیین تغییر در خواص پلاستیک ها پس از در معرض گذاری و گزارش نتایج در استاندارد ISO 4582  ارائه شده است.

 

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment