می 21 2019 0دیدگاه
پلاستيك‌ها- روش دستگاهي قرارگيري در معرض جسم تابشي در آزمون¬ هاي هوازدگي- راهنماي عمومي و كليات روش آزمون- استاندارد ملی 15000

پلاستيك‌ها- روش دستگاهي قرارگيري در معرض جسم تابشي در آزمون هاي هوازدگي- راهنماي عمومي و كليات روش آزمون- استاندارد ملی 15000

استاندارد ملی 15000
سال تصویب:1397
رشته: کمیته ملی صنایع پلیمر
موضوع: پلاستيك‌ها- روش دستگاهي قرارگيري در معرض جسم تابشي در آزمون­ هاي هوازدگي- راهنماي عمومي و كليات روش آزمون

شماره استاندارد:15000

موضوع: پلاستيك‌ها- روش دستگاهي قرارگيري در معرض جسم تابشي در آزمون­ هاي هوازدگي- راهنماي عمومي و كليات روش آزمون

 

مقدمه

با تعریف دوره های قرارگیری در معرض هوازدگی طبیعی، هوازدگی طبیعی تسریع شده هوازدگی یا تامین تابش دهی  مصنوعی تسریع شده بر حسب زمان ، می‌توان از اثرات ناشی از تغییرات شدت تابش طیفی منبع نور، رطوبت  یا اختلاف دما بین آزمونهای در معرض قرارگیری مختلف صرف نظر کرد تعریف دوره های قرارگیری در معرض هوازدگی طبیعی بر حسب کل تشعشع خورشیدی تابیده شده برای مقایسه نتایج حاصل از تابش در زمان های مختلف و در مکان یکسان مفید است. هرچند بررسی تابش پرتوی فرابنفش خورشیدی در هوازدگی طبیعی و هوازدگی تسریع شده مصنوعی یا قرار گرفتن در معرض تابش تسریع شده مصنوعی دارای اهمیت زیادی است.

به طور کلی دو رویکرد در اندازه گیری تابش فرابنفش مورد استفاده قرار می‌گیرد. اولی استفاده از یک استاندارد فیزیکی، یعنی قرار دادن یک ماده استاندارد در معرض شدت تابش فرابنفش به نحوی که خواص آن متناسب با مقدار تابش فرابنفش برخوردی تغییر کند. رویکرد ترجیحی استفاده از یک پرتو سنج است که به پرتو فرابنفش پاسخ دهد. این استاندارد در رابطه با این رویکرد است. خصوصیات مهمی برای دستگاههای مورد استفاده پیشنهاد شده و راهنمایی هایی برای انتخاب و کاربرد این پرتوسنج ها ارائه شده است.

 

 هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روش هایی برای اندازه گیری دستگاهی شدت تابش بر روی یک سطح صاف است. این استاندارد تنها شامل تابش طبیعی خورشیدی ، بلکه شامل تابش طبیعی خورشیدی تشدید شده و تابش تولید شده توسط منابع نوری آزمایشگاهی است.

روش های دستگاهی برای اندازه گیری تابش خورشیدی در هوازدگی طبیعی و هوازدگی طبیعی تسریع شده شامل اندازه گیری پیوسته شدت تابش کلی خورشیدی ، فرابنفش خورشیدی و شدت تابش طیف خورشیدی (طیف فرابنفش)  و تجمیع یا اقدام داده های لحظه ای برای تهیه میزان قرار گیری در معرض تابش می باشد.

 

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment