دسامبر 16 2019 0دیدگاه
پلاستیک‌ها - استاندارد ملی 14427-5-A1

پلاستیک‌ها– سامانه‌های لوله‌گذاری برای کاربردهای آبرسانی، فاضلاب و زهکشی تحت فشار– پلی‌اتیلن (PE)- قسمت 5: کارایی سامانه- اصلاحیۀ شمارۀ 1- استاندارد ملی 14427-5-A1

استاندارد ملی 14427-5-A1
سال تصویب: 1398
رشته: کمیته ملی استانداردآب وآبفا

موضوع:پلاستیک‌ها– سامانه‌های لوله‌گذاری برای کاربردهای آبرسانی، فاضلاب و زهکشی تحت فشار– پلی‌اتیلن (PE)- قسمت 5: کارایی سامانه-اصلاحیۀ شمارۀ 1

 

پیشگفتار

این اصلاحیه استاندارد، اصلاحیه شماره یک مربوط به استاندارد ملی ایران شماره5-14427 سال ۱۳۹۱ باعنوان «پلاستیک ها- سامانه های لوله گذاری برای کاربردهای آبرسانی، فاضلاب و زهکشی تحت فشار پلی اتیلن(PE) قسمت ۵ کارایی سامانه» است است که بر اساس پیشنهادهای دریافتی و بنا به ضرورت توسط کمیسیون های مربوطه تهیه و تدوین شده و در سی و پنجمین اجلاسی کمیته ملی استاندارد آب و آبفا مورخ22/4/1398 تصویب شد.اینک این اصلاحیه استاندارد به استناد بند ۱ ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱ ،به عنوان اصلاحیه استاندارد ملی ایران منتشر می شود.

 هدف از تدوین این اصلاحیه، اعمال اصلاحات به شرح زیر در متن استاندارد ملی ایران شماره5-14427 سال ۱۳۹۱ است.8

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment