دسامبر 15 2019 0دیدگاه
لوله های آبرسانی - استاندارد ملی 14427-3-A1

پلاستیک‌ها– سامانه‌های لوله‌گذاری برای کاربردهای آبرسانی، فاضلاب و زهکشی تحت فشار– پلی‌اتیلن (PE)- قسمت 3: اتصالات-اصلاحیۀ شمارۀ 1- استاندارد ملی A1-3-1427

استاندارد ملی 14427-3-A1
سال تصویب: 1398
رشته: کمیته ملی استانداردآب وآبفا

موضوع:پلاستیک‌ها– سامانه‌های لوله‌گذاری برای کاربردهای آبرسانی، فاضلاب و زهکشی تحت فشار– پلی‌اتیلن (PE)- قسمت 3: اتصالات-اصلاحیۀ شمارۀ 1

 

پیشگفتار

 این اصلاحیه استاندارد، اصلاحیه شماره یک مربوط به استاندارد ملی ایران شماره 14427-3 :سال ۱۳۹۱ با عنوان «پلاستیکها- سامانه‌های لوله گذاری برای کاربردهای آبرسانی، فاضلاب و زهکشی تحت فشار پلی اتیلن(PE) قسمت ۳ اتصالات» است که بر اساس پیشنهادهای دریافتی و بنا به ضرورت توسط کمیسیون های  مربوطه تهیه و تدوین شده و در سی و پنجمین اجلاسی کمیته ملی استاندارد آب و آبفا مورخ22/4/1398 تصویب شد. اینک این اصلاحیه استاندارد به استناد بند ۱ ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱ ،به عنوان اصلاحیه استاندارد ملی ایران منتشر می‌شود.

هدف از تدوین این اصلاحیه، اعمال اصلاحات به شرح زیر در متن استاندارد ملی ایران شماره 3-14427 سال ۱۳۹۱ است.

 

هدف و دامنه کاربرد

یادآوری زیر به انتهای بند اضافه شود:

 یادآوری ۴ -این استاندارد برای اتصالات مکانیکی کاربرد ندارد. ویژگیهای اتصالات مکانیکی مطابق با استاندارد ملی ایران شماره 21264 ارزیابی می شود.

 

 مراجع الزامی

زیر بند 2-13به شرح زیر حذف شود :

2-13استاندارد ملی ایران شماره14474، پلاستیک ها -لوله ها و اتصالات -اتصالات فشاری با محل اتصال مکانیکی برای لوله های تحت فشار پلی اتیلن در سامانه های آبرسانی

 

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment