سپتامبر 04 2019 0دیدگاه
نمادها و علائم اختصاری- استاندارد ملی 11373-1-A1

پلاستیک ها- نمادها و علائم اختصاری- قسمت 1: پلیمرهای پایه و مشخصه های ویژه آنها- اصلاحیه شماره 1- استاندارد ملی 11373-1-A1

استاندارد ملی 11373-1-A1
سال تصویب: 1397
رشته: کمیته ملی صنایع پلیمر
موضوع:پلاستیک­ها- نمادها و علائم اختصاری- قسمت 1: پلیمرهای پایه و مشخصه­ های ویژه آن­ها- اصلاحیه شماره 1

 

پیشگفتار

این اصلاحیه استاندارد ، اصلاحی شماره یک مربوط به استانداردهای ملی ایران شماره 1-11373 سال ۱۳۹۲ به عنوان پلاستیک ها– و نمادها و علائم اختصاری -قسمت اول: پلیمرهای پایه و مشخصه های ویژه آنها» است که بر اساس پیشنهادهای دریافتی و بنا به ضرورت توسط کمیسیون های مربوطه تهیه و تدوین شده و در بیست و چهارمین اجلاس کمیته ملی استاندارد صنایع پلیمر مورخ ۱۷/11/ ۱۳۹۷ تصویب شد. اینک این اصلاحیه استاندارد به استناد بند ۱ ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱، به عنوان اصلاحیه استاندارد ملی ایران منتشر می‌شود.

استانداردهای ملی ایران بر اساس استاندارد ملی ایران شماره ۵ (استانداردهای ملی ایران – ساخته و شیوه نگارش) تدوین می شوند و برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحمل و پیشرفت های ملی و جهانی در زمینه صنایع، علوم و خدمات، استانداردهای ملی ایران در صورت لزوم تجدید نظر خواهند شد و هر پیشنهادی که برای اصلاح و تکمیل این استانداردها ارائه شود، هنگام تجدید نظر در کمیسیون فنی تدوین مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت. بنابراین ، باید همواره از آخرین تجدید نظر استانداردهای ملی ایران استفاده کرد.

 

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment