نوامبر 04 2019 0دیدگاه
پوشرنگ ها و جلاها - استاندارد ملی 6594-5

پوشرنگها و جلاها – حفاظت سازه های فولادی در برابر خوردگی با استفاده از سامانه های رنگ محافظ-قسمت 5: سامانه های رنگ محافظ- استاندارد ملی 5-6594

استاندارد ملی 5-6594
سال تصویب: 1397
رشته: کمیته ملی استاندارد صنایع شیمیایی

موضوع: پوشرنگ­ها و جلاها – حفاظت سازه­های فولادی در برابر خوردگی با استفاده از سامانه­ های رنگ­ محافظ-قسمت 5: سامانه­ های ­رنگ محافظ

 

هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد، تشریح انواع رنگ و سامانه‌های رنگ که معمولاً برای محافظت از خوردگی سازه های فولادی به کار می روند، می باشد. این استاندارد همچنین راهنماهایی برای انتخاب سامانه‌های رنگ متناسب با شرایط محیطی مختلف (به استاندارد ملی2-6594 مراجعه شود) به جز برای رده بندی های خوردگی CX وIm4  که در استاندارد ملی 2-6594 تعریف شده‌اند، و درجه های آماده سازی سطوح مختلف (به استاندارد ملی 4-6594مراجعه شود) و درجه دوام که انتظار می‌رود (به استاندارد ملی1-6594 مراجعه شود)، ارائه می نماید.

 

 مراجع الزامی

 در مراجع زیر ضوابطی وجود دارد که در متن این استاندارد به صورت الزامی به آنها ارجاع داده شده است. بدین ترتیب، آن ضوابط جزئی از استاندارد محسوب می‌شوند. در صورتی که به مرجعی با ذکر تاریخ انتشار جا داده شده باشد، اصلاحیه ها و تجدید نظرهای بعدی آن برای این استاندارد الزام آور نیست.

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment