نوامبر 03 2019 0دیدگاه
پوشرنگ ها و جلاها - استاندارد ملی 6594-2

پوشرنگ ها و جلاها – حفاظت سازه های فولادی در برابر خوردگی با استفاده از سامانه های رنگ محافظ- قسمت 2: طبقه بندی شرایط محیطی- استاندارد ملی 2-6594

استاندارد ملی 2-6594
سال تصویب: 1397
رشته: کمیته ملی استاندارد صنایع شیمیایی

موضوع: پوشرنگ­ها و جلاها – حفاظت سازه ­های فولادی در برابر خوردگی با استفاده از سامانه­ های ­رنگ­ محافظ-قسمت 2: طبقه­ بندی شرایط محیطی

 

 هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد، طبقه بندی شرایط محیطی عمده‌ای است که سازه های فولادی در معرض آنها قرار داشته و نیز طبقه بندی خورندگی این شرایط محیطی می باشد.

 این استاندارد موارد زیر را شامل می شود:

رده بندی های خورندگی جوی را بر اساس کاهش جرم (یا کاهش ضخامت) توسط آزمونه های استاندارد تعریف می کند. همچنین نوع شرایط محیط جوی طبیعی را که سازه های فولادی در معرض آنها می باشند را با ارائه پیشنهادی مبنی بر تخمین میزان خورندگی آنها را بیان می کند.

– رده بندی های مختلف شرایط محیطی برای سازه های غوطه ور در آب یا مدفون در خاک را تشریح می کند.

– اطلاعاتی در مورد برخی تنش های خوردگی خواص که می‌تواند موجب افزایش قابل توجه سرعت خوردگی شده یا نیاز به سامانه رنگ محافظ با عملکرد برتر را ارائه می‌دهد.

 تنش های خوردگی مرتبط با یک محیط خاص یا رده خورندگی، نشان دهنده یک عامل اساسی در انتخاب سامانه‌های رنگ محافظ است.

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment