اکتبر 28 2019 0دیدگاه
پوشرنگ ها و جلاها- استاندارد ملی 7480

پوشرنگ ها و جلاها- رنگ پایه ها- تعیین کدورت- روش آزمون- استاندارد ملی 7480

استاندارد ملی 7480
سال تصویب: 1397
رشته: کمیته ملی استاندارد صنایع شیمیایی

موضوع: پوشرنگ ها و جلاها-رنگ پایه ها-تعیین کدورت -روش آزمون

 

هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد تعیین روشی دستگاهی برای تعیین کدورت مایعات شفاف است. این روش برای رزین ها و محلول های رزینی، حلال ها، مواد پوششی شفاف، منومرها و سایر مایعات با شفافیت مشخص کاربرد دارد.

 اندازه گیری کدورت مایعات می تواند به صورت چشمی یا دستگاهی انجام شود، اما روش های چشمی بر اساس برداشت‌های شخصی است. در روش دستگاهی پس از پخش نور توسط مواد نامحلول در یک مایع، تعیین عملی کدورت صورت می گیرد.

 علت کدورت مایعات، وجود مواد نامحلول (به عنوان مثال توده رسوب نکرده، ژله‌ ها یا دیگر مواد معلق مانند ذرات یا قطرات ریز) می باشد. در مورد مواد نامحلولی که به صورت یکنواخت در مایع پراکنده شده اند، کدورت با اندازه گیری شدت پراکندگی نور عبور داده شده از مایع توسط این ذرات تعیین می شود.

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment