دسامبر 12 2019 0دیدگاه
پوشرنگ ها و جلاها- استاندارد ملی 17407

پوشرنگ ها و جلاها- مقاومت پوشش به تراشه شدن – روش آزمون- استاندارد ملی 17407

استاندارد ملی 17407
سال تصویب: 1397
رشته: کمیته ملی استاندارد صنایع شیمیایی

موضوع:پوشرنگها و جلاها-مقاومت پوشش به تراشه شده- روش آزمون

 

هشدار- در این استاندارد تمام موارد ایمنی و بهداشتی درج نشده است. در صورت مواجهه با چنین مواردی، مسئولیت برقراری شرایط بهداشتی و ایمنی مناسب و اجرای آن بر عهده کاربر این استاندارد است.

 

 هدف و دامنه کاربرد

 هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روش آزمون مقاومت پوشش ها به تراشه شدن و اثر آسیب به وسیله سنگ ها یا سایر اجسامی است که به سطح پوشش پرتاب می شوند.

 یادآوری- این روش آزمون مشابه SAEJ-400است.

 

 مراجع الزامی

 در مراجع زیر ضوابطی وجود دارد که در متن این استاندارد به صورت الزامی به آنها ارجاع داده شده است. بدین ترتیب، آن ضوابط جزئی از این استاندارد محسوب می شوند. در صورتی که به مرجعی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصلاحیه ها و تجدید نظرهای بعدی آن برای این استاندارد الزام آور نیست. در مورد مراجعی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آنها ارجاع داده شده است، همواره آخرین تجدید نظر و اصلاحیه های بعدی برای این استاندارد الزام آور است.

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment