نوامبر 22 2019 0دیدگاه
پوشرنگ ها و جلاها - استاندارد ملی 15947

پوشرنگ ها و جلاها- مقایسه چشمی رنگ پوشرنگ ها- استاندارد ملی 15947

استاندارد ملی 15947
سال تصویب: 1397
رشته: کمیته ملی استاندارد صنایع شیمیایی

موضوع:پوشرنگها و جلاها- مقایسه چشمی رنگ پوشرنگها

 

هدف و دامنه کاربرد

 هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روش مقایسه چشمی رنگ فیلم‌های پوشرنگ ها یا محصولات مرتبط با یک استاندارد( یک استاندارد مرجع یا یک استاندارد تازه تهیه شده) است که با استفاده از منابع نور مصنوعی در یک اتاقک استاندارد، انجام میشود.

 این استاندارد برای پوشش های حاوی رنگدانه های با اثرات ویژه مانند فلزی، بدون توافق قبلی بر روی همه جزئیات شرایط نور دهی و دید، کاربرد ندارد.

 

 اصول آزمون

 رنگهای فیلم‌های پوشرنگ که قرار است مقایسه شوند، تحت شرایط نوردهی و دید مشخص با استفاده از یک اتاقک تطابق رنگ، مشاهده می شوند. برای بیان اجزای تفاوت رنگ( ته رنگ، خلوص رنگ و روشنی) یک روش اجرایی توصیف می‌شود، یعنی توصیف با استفاده از یک طرح رتبه بندی خاص. ارزیابی متامریزم نیز مورد توجه قرار می گیرد.

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment