آوریل 11 2019 0دیدگاه

پوشش بيروني براي خطوط لوله مدفون يا غوطه‌ور مورد استفاده در سامانه‌هاي لوله‌گذاري- قسمت 3: پوشش محل اتصال ميداني- استاندارد ملی 3-21584

استاندارد ملی 3-21584
سال تصویب:1397
رشته: کمیته ملی استاندارد تجهیزات و فرآورده های نفتی

 

هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین الزامات پوشش محل اتصالی میدانی لوله­ های فولادی بدون درز یا جوشکاری شده برای مقاطع مدفون یا غوطه ور سامانه‌های لوله گذاری است. این استاندارد برای ارزیابی کیفی، اعمال و آزمون پوشش محافظ خوردگی اعمال شده روی سطوح فولادی، که پس از اتصال دهی جوشی لوله ها و اتصالات (اجزای سامانه) بدون پوشش مانده است، کاربرد دارد.

این استاندارد انواع پوشش های محل اتصال میدانی برای خطوط لوله را در جدول یک تعریف و کدگذاری می‌کند.

در این استاندارد الزامات حفاظت مکانیکی اضافی، عایق سازی گرمایی یا پر کردن فضای محل اتصال لوله های پوشش شده با بتن ارائه نمی شود.

یادآوری 1- برای کاربردهای نفت و گازرسانی منظور از سامانه‌های لوله گذاری سامانه‌های خط انتقال مطابق با ISO13623 است.

یادآوری 2- برای کاربردهای آبرسانی و آبیاری منظور از سامانه‌های لوله گذاری، خطوط انتقال (اصلی) و توزیع (فرعی) است .

یادآوری ۳ – محل های اتصال میدانی لوله ها و اتصالات که مطابق با این استاندارد پوشش شده‌اند، سازگار با سامانه حفاظت کاتدی در نظر گرفته می شوند.

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment