اکتبر 05 2019 0دیدگاه
چارچوب مدیریت زبانی - استاندارد ملی 15811-8

چارچوب مدیریت زبانی- چارچوب گزارمان معنایی (SemAF) – قسمت 8: رابطه های معنایی در گفتمان، طرح واره های گزارمانی کانونی (DR-کانونی)- استاندارد ملی 8-15811

استاندارد ملی 8-15811
سال تصویب: 1397
رشته: کمیته ملی اسناد و تجهیزات اداری و آموزشی

موضوع: چارچوب مدیریت زبانی- چارچوب گزارمان معنایی (SemAF) – قسمت 8: رابطه­ های معنایی در گفتمان، طرح واره ­های گزارمانی کانونی (DR-کانونی)

 

مقدمه

در دهه گذشته افزایش کدگذاری پیکره‌های گزارمانی شده زبانی بسیاری از پدیده ها در حمایت از پژوهش زبان طبیعی تجربی، هم به صورت نظری و هم محاسباتی مشاهده شده است. در سطح گفتمان، علاقه به پردازش گفتمانی به گسترش چندین پیکره گزارمانی شده برای رابطه های گفتمانی منجر شده است. رابطه های گفتمانی، که رابطه های پیوستگی یا رابطه های بلاغی نیز نامیده می شوند، رابطه هایی هستند که به این موقعیت های ذکر شده در گفتمان به صورت صریح و ضمنی بیان می شوند و راهنمایی برای فهم کامل گفتمان، فراتر از معنای منتقل شده به وسیله بندها و جمله ها هستند. رابطه ها و ساختار گفتمانی به عنوان اجزای کلیدی برای وظایف پردازش زبان طبیعی از قبیل خلاصه‌سازی، پرسش و پاسخ مرکب، نسل زبان طبیعی، ترجمه ماشینی، واکاوی نظر و تحلیل احساس و بازیابی اطلاعات در نظر گرفته می شود.

هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد ارائه بازنمایی و گزارمان رابطه های گفتمانی «سطح –پایین» و محلی بین موقعیت های ذکر شده در گفتمان را ایجاد می‌کند، که در آن هر رابطه به طور مستقل از سایر رابطه های موجود در همان گفتمان، گزارمانی میشود.

 این استاندارد از طریق مشخص کردن مجموعه ای از رابطه های گفتمانی کانونی که بسیاری از آنها تعاریف مشابهی در چارچوب های متفاوت دارند، اساسی را برای گزارمانی کردن رابطه های گفتمانی فراهم می سازد. این استاندارد تا حد امکان، نگاشت های معناشناسی و در چارچوب های متفاوت فراهم می سازد.

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment