نوامبر 25 2019 0دیدگاه
چسب ها - استاندارد ملی 15984

چسب ها- اتصالات چسبی چوب با چوب- تعیین استحکام برشیبه وسیله بارگذاری کششی- استاندارد ملی 15984

استاندارد ملی 15984
سال تصویب: 1397
رشته: کمیته ملی استاندارد صنایع شیمیایی

موضوع: چسبها- اتصالات چسبی چوب با چوب- تعیین استحکام برشیبه وسیسله بارگذاری کششی

 

هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد، ارائه روش تعیین استحکام برشی اتصالات چسبی چوب با چوب با آزمونه استاندارد بارگذاری شده در حالت کششی و تحت شرایط معینی ها آماده سازی، تثبیت شرایط و آزمون است. این روش برای آزمون تنها آن دسته از چسب های به کار رفته در اتصال چوب با چوب در هر دو حالت چندلا موازی یا متقاطع کاربرد دارد.

 این استاندارد برای استفاده در آزمون محصولات ساخته شده کاربرد ندارد.

 

 مراجع الزامی

در مراجع زیر ضوابطی وجود دارد که در متن این استاندارد به صورت الزامی به آنها ارجاع داده شده است. بدین ترتیب، آن ضوابط جزئی از این استاندارد محسوب می شوند. در صورتی که به مرجعی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصلاحیه ها و تجدید نظرهای بعدی آن برای این استاندارد الزام آور نیست. در مورد مراجعی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آنها ارجاع داده شده است، همواره آخرین تجدید نظر و اصلاحیه های بعدی برای این استاندارد الزام‌آور است.

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment