اکتبر 07 2019 0دیدگاه
ارزيـــابي ميكـــروسكوپي ژئوسينتتيك - استاندارد ملی 15577

ژئوسينتتيك ها- ارزيـــابي ميكـــروسكوپي پراكـــنش دوده در ژئوسينتتيك هاي پلي الفيني- روش آزمون- استاندارد ملی15577

استاندارد ملی 15577
سال تصویب: 1397
رشته: کمیته ملی استانداردپوشاک و فرآورده های نساجی و الیاف

موضوع: ژئوسينتتيك­ ها- ارزيـــابي ميكـــروسكوپي پراكـــنش دوده در ژئوسينتتيك­ هاي پلي­ الفيني- روش آزمون

 

هدف و دامنه کاربرد

 هدف از تدوین این استاندارد، ارزیابی پراکنش دوده توسط میکروسکوپ می باشد.

 یادآوری – در این استاندارد وسایل مورد نیاز برای تهیه و ارزیابی آزمونه شرح داده شده است.

 این استاندارد برای ژئوسینتتیک های پلی الفینی با میزان دوده کمتر از ۵ درصد جرمی کاربرد دارد.

 این استاندارد برای ارزیابی کیفی کلوخه دوده و سایر مواد موجود در ژئوسینتتیک های پلی الفینی کاربرد دارد. این ارزیابی بر اساس پراکنش اندازه سطح محاسبه شده در میدان دید میکروسکوپ می باشد.

 

 مراجع الزامی

 در مراجع ذیر ضوابطی وجود دارد که در متن این استاندارد به صورت الزامی به آنها ارجاع داده شده است. بدین ترتیب، آن ضوابط جزئی از این استاندارد محسوب می شوند.

 در صورتی که مرجعی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصلاحیه ها و تجدید نظرهای بعدی آن برای این استاندارد الزام آور نیست. در مورد مراجعی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آنها ارجاع داده شده است، همواره آخرین تجدید نظر و اصلاحیه های بعدی برای این استاندارد الزام آور است. 

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment