اکتبر 25 2019 0دیدگاه
کارت های شناسایی - استاندارد ملی 15712-2

کارت های شناسایی- افزاره های مدیریت شده توسط کارت مدار مجتمع (ICC)– قسمت 2: مشخصه های فیزیکی و روش های آزمون برای کارت های با افزاره ها- استاندارد ملی 2-15712

استاندارد ملی 2-15712
سال تصویب: 1397
رشته: کمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات

موضوع: کارت­های شناسایی- افزاره ­های مدیریت شده توسط کارت مدار مجتمع (ICC)– قسمت 2: مشخصه­ های فیزیکی و روش­های آزمون برای کارت­های با افزاره­ ها

 

مقدمه

این استاندارد یک قسمت از مجموعه استانداردهای ملی ایران شماره 15712است .

این مجموعه استاندارد شامل موارد زیر است:

– قسمت ۱: چهارچوب کلی

-قسمت 2: مشخصه های فیزیکی و روش های آزمون برای کارتهای با افزاره ها

– قسمت ۳ :سازمان امنیت و فرمان ها جهت مبادله

 

هدف و دامنه کاربرد

 هدف از تدوین این استاندارد، تعیین مشخصه های فیزیکی و روش های آزمون برای کارتهای دارای افزاره، مانند افزاره های منبع تغذیه، نمایشگرها، حسگرها، میکروفون ها، بلندگوها، دکمه ها و کلید گان و غیره است، البته به این افزاره های محدود نمی شود. همچنین جنبه های همزیستی فناوری‌های افزاره های متصل به کارت و دیگر فناوری‌های کارت قابل خواندن با ماشین را مورد بحث قرار می‌دهد.

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment