اکتبر 25 2019 0دیدگاه
کارت های شناسایی - استاندارد ملی 15712-3

کارت های شناسایی- افزاره های مدیریت شده توسط کارت مدار مجتمع (ICC)- قسمت 3: سازمان، امنیت و فرمان های مبادله- استاندارد ملی 3-15712

استاندارد ملی 3-15712
سال تصویب: 1397
رشته: کمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات

موضوع: کارت­های شناسایی- افزاره­ های مدیریت شده توسط کارت مدار مجتمع (ICC)- قسمت 3: سازمان، امنیت و فرمان­ های مبادله

 

مقدمه

 این استاندارد یک قسمت از مجموعه استانداردهای ملی ایران شماره 15712است.

 مجموعه استاندارد شامل قسمت های زیر است :

 -قسمت ۱ :چاچوب کلی

– قسمت 2 :مشخصه های فیزیکی و روش های آزمون برای کارتهای با افزاره ها

-قسمت ۳ :سازمان، امنیت و فرمان ها برای مبادله

پیشرفت های نوین فراوان در حوزه نمایشگرهای الکترونیکی وکلید گان ها، امکان گنجاندن این افزاره ها در کارت های مدار مجتمع(ICCs) را فراهم ساخته است. محصولات اولیه مدتی است در دسترس هستند و پیشرفته فنی ایجاد شده توسط افزاره ‌های قابل حمل نیز تعریف استانداردهای پایه برای این فناوری ها را ضروری ساخته است. طرح های آتی، نیازمند جنبه‌های مختلف استانداردسازی هستند.

این جنبه های مختلف، از اهداف مورد تمرکز برای استانداردسازی مرتبط با افزاره های قرار گرفته روی کارت های مدار مجتمع(ICC)، در وهله اول جنبه‌های فیزیکی و الکتریکی و سپس تعاریف منطقی، سازماندهی و امنیتی هستند.

 

 هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین واسطه منطقی برنامه کاربردی است که وظیفه پشتیبانی از ویژگی های ضروری امنیتی را در مدار مجتمع کارت که از طریق واسط فیزیکی پشتیبانی کننده ازواحد داده پروتکل برنامه کاربردی(APDU)، با جهان خارج ارتباط برقرار می‌کند، بر عهده دارد. این برنامه کاربردی استفاده از افزاره های الکترونیکی را پشتیبانی می کند.

 

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment