اکتبر 24 2019 0دیدگاه
کارت های شناسایی - استاندارد ملی 15712-1

کارت های شناسایی- افزاره های مدیریت شده توسط کارت مدار مجتمع (ICC)– قسمت 1: چارچوب کلی- استاندارد ملی 1-15712

استاندارد ملی 1-15712
سال تصویب: 1397
رشته: کمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات

موضوع: کارت­های شناسایی- افزاره­ های مدیریت شده توسط کارت مدار مجتمع (ICC)–قسمت 1: چارچوب کلی

 

مقدمه

 این استاندارد یک قسمت از مجموعه استانداردهای ملی ایران شماره15712 است.

 این مجموعه استاندار شامل موارد زیر است:

– قسمت 1: چهارچوب کلی

– قسمت دو: مشخصه های فیزیکی و روش های آزمون برای کارتهای با افزاره ها

– قسمت ۳ :سازمان امنیت و فرمان ها جهت مبادله

 فناوری های نوین موجب تولید افزاره های انعطاف پذیر و مناسب برای عملیات های ورودی و خروجی بر روی ICC شده اند و دریچه های وسیعی از کاربردها و موارد کاربرد گوناگون را گشوده اند. نیاز به قابلیت همکاری در پروژه های توسعه داده شده جدید، اهمیت وجود استانداردسازی را روشن تر کرده است. زمانی که افزاره های مدیریت شده توسط کارت مدار مجتمع (ICC) بر روی یکICC قرار میگیرند، الزامات متعدد و زیادی در نظر گرفته می‌شود. این الزامات همچنین شامل جنبه‌های فیزیکی و نیز دید منطقی این نوع کارت است. برای افزاره های مدیریت شده توسط ICC  قرار گرفته بر روی کارت یا داخل کارت، نیاز به برنامه های کاربردی مفید و محیط های ویژه آنها باید در نظر گرفته شود. طبیعت این نوع افزاره ها موجب ایجاد تعاریف گوناگون در جنبه‌های فیزیکی و منطقی گردیده است. هدف این استاندارد، کمینه کردن تفاوت های وابسته به فناوری و بیشینه کردن قابلیت همکاری و تبادل است.

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment