سپتامبر 18 2019 0دیدگاه
کالاهای مراقبت و استفاده کودک- استاندارد ملی 19883-2

کالاهای مراقبت و استفاده کودک- حمل کننده کودک- الزامات ایمنی و روش های آزمون- قسمت 2: آغوشی نرم- استاندارد ملی 2-19883

استاندارد ملی 2-19883
سال تصویب: 1397
رشته: کمیته ملی صنایع پلیمر
موضوع:کالاهای مراقبت و استفاده کودک-حمل­ کننده کودک-الزامات ایمنی و روش­ های آزمون-قسمت 2: آغوشی نرم

 

هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین الزامات ایمنی و روشهای آزمون آغوشی نرم بدون ساختار نگهدارنده است که در بردارنده دهانه هایی برای تمام پا است و برای حمل کودک در حال اتصال به تنه مراقب طراحی شده است. آغوشی نرم طوری طراحی شده تا اجازه کاربرد بدون دست آن را به مراقب در هنگام ایستادن و/ یا راه رفتن بدهد. این آغوشی نرم برای استفاده تا بیشینه وزن ۱۵ کیلوگرم است. اگر آغوشی نرم عملکردهایی در که تحت پوشش این استاندارد ملی نیست باید به استانداردهای مرتبط مراجعه شود.

مراجع الزامی

 در مراجع زیر ضوابطی وجود دارد که در متن این استاندارد به صورت الزامی به آنها ارجاع داده شده است. بدین‌ترتیب، آن ضوابط جزئی از این استاندارد محسوب می‌شوند.

 درصورتی که به مرجعی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصلاحیه ها و تجدید نظرهای بعدی آن برای این استاندارد الزام آور نیست. در مورد مراجعی که بدون ذکر تاریخ انتشار آنها ارجاع داده شده است، همواره آخرین تجدیدنظر و اصلاحیه های بعدی برای این استاندارد الزام آور است.

 

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment