اکتبر 30 2019 0دیدگاه
اندازه گیری مقدار آلومینیوم - استاندارد ملی 8304-A1

کریولیت، طبیعی و مصنوعی- اندازه گیری مقدار آلومینیوم- روش جذب اتمی- روش آزمون (اصلاحیه شماره 1)- استاندارد ملی A1-8304

استاندارد ملی A1-8304
سال تصویب: 1397
رشته: کمیته ملی استاندارد صنایع شیمیایی

موضوع: کریولیت، طبیعی و مصنوعی- اندازه ­گیری مقدار آلومینیوم- روش جذب اتمی- روش آزمون (اصلاحیه شماره 1)

 

پیشگفتار

 این اصلاحیه استاندارد، اصلاحیه شماره ۱ مربوط به استاندارد ملی ایران شماره 8304 سال ۱۳۸۴ به عنوان «کریولیت، طبیعی و مصنوعی- اندازه گیری مقدار آلومینیوم -به روش جذب اتمی- روش آزمون» است که بر اساس پیشنهادهای دریافتی و بنا به ضرورت توسط کمیسیون های مربوطه تهیه و تدوین شده و در یک هزار تا ششصد و هشتادومین اجلاسیه کمیته ملی استاندارد صنایع شیمیایی مورخ 01/12/1397 تصویب شد. اینک این اصلاحیه استاندارد به استناد بند ۱ ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱،به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می شود. استانداردهای ملی ایران بر اساس استاندارد ملی ایران شماره ۵ (استانداردهای ملی ایران- ساختار و شیوه  نگارش) تدوین می شوند. برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحولات و پیشرفت های ملی و جهانی در زمینه صنایع، علوم و خدمات، استانداردهای ملی ایران در صورت لزوم تجدید نظر خواهند شد و هر پیشنهادی که برای اصلاح و تکمیل این استانداردها ارائه شود، هنگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت.

 هدف از تدوین این اصلاحیه، اعمال اصلاحات به شرح زیر در متن استاندارد ملی ایران شماره8304 سال ۱۳۸۴ می باشد.

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment