دسامبر 12 2019 0دیدگاه
کریولیت طبیعی و مصنوعی- استاندارد ملی 17367

کریولیت طبیعی و مصنوعی- تعیین مقدار سدیم- روش های طیف نورسنجی نشر شعله ای و جذب اتمی-اصلاحیۀ شمارۀ 1- استاندارد ملی 17367

استاندارد ملی 17367-A1
سال تصویب: 1397
رشته: کمیته ملی استاندارد صنایع شیمیایی

موضوع:کریولیت طبیعی و مصنوعی- تعیین مقدار سدیم- روش­های طیف نور­سنجی نشر شعله­ای و جذب اتمی-اصلاحیۀ شمارۀ 1

 

پیشگفتار

 این اصلاحیه استاندارد، اصلاحیه شماره ۱ مربوط به استاندارد ملی ایران شماره17367: سال ۱۳۹۲ با عنوان «کریولیت طبیعی و مصنوعی- تعیین مقدار سدیم -روش های طیف نورسنجی نشر شعله ای و جذب اتمی» است که بر اساس پیشنهادهای دریافتی و بنا به ضرورت توسط کمیسیون های مربوط به تهیه و تدوین شده و در یک هزار و ششصد و هفتاد و چهارمین اجلاسیه کمیته ملی استاندارد صنایع شیمیایی مورخ 29/10/1397 تصویب شد. اینک این اصلاحیه استاندارد به استناد بند ۱ ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱، به عنوان اصلاحیه استاندارد ملی ایران منتشر می‌شود.

 استانداردهای ملی ایران بر اساس استاندارد ملی ایران شماره ۵ (استانداردهای ملی ایران- ساختار و شیوه های نگارش) تدوین می شوند. برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحولات و پیشرفت های ملی و جهانی در زمینه صنایع، علوم و خدمات، استانداردهای ملی ایران در صورت لزوم تجدید نظر خواهند شد و هر پیشنهادی که برای اصلاح و تکمیل این استانداردها ارائه شود، هنگام تجدید نظر در کمیسیون فنی تدوین مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت. بنابراین، باید همواره از آخرین تجدید نظر استانداردهای ملی ایران استفاده کرد.

 

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment