نوامبر 08 2019 0دیدگاه
کشتی‌ها و فناوری دریایی- استاندارد ملی 10350

کشتی‌ها و فناوری دریایی– حفاظت از محیط زیست دریایی– مبدل‌ برای وصل کردن اتصال دهنده های متفاوت بوم- استاندارد ملی 10350

استاندارد ملی 10350
سال تصویب: 1397
رشته: کمیته ملی استاندارد محیط زیست

موضوع: کشتی‌ها و فناوری دریایی– حفاظت از محیط­ زیست دریایی– مبدل‌ برای وصل­ کردن اتصال­ دهنده­ های متفاوت بوم

 

مقدمه

از نظر تاریخی، انواع مختلف اتصال دهنده های انتهای بوم تولید شده اند. این استاندارد، در زمان نیاز به اتصال بوم های دارای اتصال دهنده های ناهمسان طی حادثه های نشت نفت، هنگامی کاربرد دارد که کاربران مختلف ممکن است مجبور باشند برای مقابله با یک نشت نفت به هم بپیوندند یا در مواقعی که بوم های موجود در حالت عادی با یکدیگر ناسازگار باشند.

کمیته F-20 انجمن آزمون و مواد امریکا (واکنش در برابر مواد مخاطره آمیز و نشت نفت) چندین سال در حال تهیه استانداردهایی در مورد موضوع های مرتبط بود. این سازمان دو استاندارد مربوط به اتصال دهنده های بوم به شماره هایASTM F92-99 و ASTM F1657-96 را تدوین نموده است.

 استانداردASTMF962-99، الزامات جفت کردن یا شکل هندسی اتصال دهنده ها یا مبدل های بوم را تعیین می کند. استانداردASTM F962099 به طور گسترده، در سطح بین المللی پذیرفته نشد، زیرا بسیاری از کاربران اعتقاد داشتند که این شکل هندسی برای جفت کردن اتصال دهنده ها، دارای محدودیت های طراحی ذاتی است، به ‌خصوص تحمل شرایط مورد نیاز بین سطوح جفت شونده در دو اتصال دهنده متصل به هم می تواند مشکلاتی را برای اتصال ایجاد نماید. برخی نگرانی ها یا نقص های گزارش شده در مورد طراحی اتصال دهنده های بوم که در استانداردASTM F962-99  به عنوان ویژگیهای جفت کردن بیان شده است، به شرح زیر هستند:

– خم شدن جزئی در امتداد طول اتصال دهنده ها به سادگی، طی عملیات یا به خصوص حین باز یا جمع کردن بوم در قرقره، منجر به جفت نشدن مجدد آنها می شود

– اگر ظاهر اتصال دهنده تغییر شکل یا بد یا در اثر ضربه خراب شده باشد، طراحی آنها را برای وصل کردن انتهای اتصال دهنده ها آسیب پذیر تر خواهد کرد

رسوب ها و مواد زائد روی سطوح جفت شونده، از اتصال صحیح یا دقت در برقراری اتصال مناسب جلوگیری می کند

هنگام کار در هوای سرد، وجود یخ در سطوح جفت شونده، انجام صحیح اتصال را می تواند مشکل یا غیر ممکن سازد

– هر اتصال همیشه ایمن نیست، استفاده از یک پین خود قفل شونده اغلب باعث ایجاد لقی اضافی در اتصال و باز شدن اتفاقی آن خواهد شد.

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment