می 18 2020 0دیدگاه
تعیین مقاومت به میخ کفش- استاندارد ملی 22657

کف پوش های ورزشی- تعیین مقاومت به میخ کفش- استاندارد ملی 22657

استاندارد ملی 22657
سال تصویب: 1398
رشته: کمیته ملی استاندارد بیولوژی و میکروبیولوژی
موضوع:کفپوشهای ورزشی- تعیین مقاومت به میخ کفش

 

پیشگفتار

استاندارد «کفپوش های ورزشی- تعیین مقاومت به میخ کفش» که پیش‌نویس آن در کمیسیون های مربوطه و بر مبنای پذیرش استانداردهای در منطقه‌ای/ بین المللی به عنوان استاندارد ملی ایران به روش اشاره شده در مورد پ ،بند 7 استاندارد ملی ایران شماره ۵ تهیه و تدوین شده، در دهمین اجلاسیه کمیته ملی استاندارد ورزش و تجهیزات ورزشی مورخ ۱۶ /۶/ ۱۳۹۸  تصویب شد. اینک این استاندارد به استناد بند ۱ ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱ ،به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می شود .

استاندارد ملی ایران بر اساس استاندارد ملی ایران شماره ۵ (استانداردهای ملی ایران- ساختار و شیوه نگارش) تدوین می شوند. برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحولات و پیشرفت‌های ملی و جهانی در زمینه صنایع ،علوم و خدمات، سال دارد های ملی ایران در صورت لزوم تجدیدنظر خواهد شد و هر پیشنهادی که برای اصلاح و تکمیل این استانداردها ارائه شود،هنگام تجدید نظردر کمیسون فنی تدوین مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت. بنابراین باید همواره از آخرین تجدید نظر استانداردهای ملی ایران استفاده کرد.

 

 هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روشی برای تعیین مقاومت به میخ کش در یک کفپوش ورزشی مصنوعی است.

سرسره‌های آبی-قسمت 1: الزامات ایمنی و روش‌های آزمون

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment