آوریل 25 2020 0دیدگاه
کف پوش های ورزشی - استاندارد ملی 22656

کف پوش های ورزشی خارج سالن- شبیه‌سازی فرسایش چمن مصنوعی- استاندارد ملی 22656

استاندارد ملی 22656
سال تصویب: 1398
رشته: کمیته ملی استاندارد بیولوژی و میکروبیولوژی
موضوع:کفپوشهای ورزشی خارج سالن- شبیه سازی فرسایش چمن مصنوعی

 

پیشگفتار

استاندارد« کفپوش های ورزشی خارج سالن شبیه سازی فرسایش مکانیکی چمن مصنوعی» که پیش‌نویس آن در کمیسیون های مربوط بر مبنای پذیرش استانداردهای منطقه‌ای بین المللی به عنوان استاندارد ملی ایران به روش اشاره شده در مورد پ، بند ۷ ،استاندارد ملی ایران شماره ۵ تهیه و تدوین شده، در دهمین اجلاسیه کمیته ملی استاندارد ورزش و تجهیزات ورزشی مورخ 1398/6/16 هزارو سیصد و نود و هشت تصویب شد. اینک این استاندارد به استناد بند ۱ ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱ ،به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می شود. هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد

تعیین روشی برای آماده سازی چمن مصنوعی به وسیله شبیه سازی اثر متقابل بین کفش ورزشی و کف پوش ورزشی است تا امکان بررسی تغییرات ظاهری چمن‌مصنوعی و اندازه‌گیری تغییرات مشخصات عملکردی ورزشی آن مهیا شود.

سرسره‌های آبی-قسمت 1: الزامات ایمنی و روش‌های آزمون

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment