می 25 2019 0دیدگاه
کودها- اندازه گیری فسفر استخراج شده- استاندارد ملی 22189

کودها- اندازه گیری فسفر استخراج شده- استاندارد ملی 22189

استاندارد ملی 22189
سال تصویب:1396
رشته: استاندارد ملی کود و سموم
موضوع: کودها- اندازه گیری فسفر استخراج شده

 

هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روش اندازه گیری فسفر در ترکیبات استخراج شده از کود است. این استاندارد برای اندازه گیری شکل های مختلف فسفر مانند فسفر محلول در اسید های معدنی، فسفر محلول در آب، فسفر محلول در محلولهای آمونیوم سیترات، فسفر محلول در سیتریک اسید 2 درصد و فسفر محلول در فرمیک اسید ۲%، کاربرد دارد.

 

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment