می 26 2019 0دیدگاه
پتاسیم تترافنیل برات- استاندارد ملی 22513

کودها وبهسازی خاک – تعیین مقدار پتاسیم محلول در اب- روش وزن سنجی پتاسیم تترافنیل برات- استاندارد ملی 22513

استاندارد ملی 22513
سال تصویب:1396
رشته: استاندارد ملی کود و سموم
موضوع: کودها وبهسازی خاک – تعیین مقدار پتاسیم محلول در آب- روش وزن سنجی پتاسیم تترافنیل برات

 

هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد، ارائه روشی برای تعیین مقدار پتاسیم محلول در آب در عصاره کود مورد آزمون، است این استاندارد یک روش مرجع مناسب می باشد و برای کودهای حاوی بیش از 0/1درصد یا مقدارK معادل آن، کاربرد دارد.

 

 

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment