دسامبر 18 2019 0دیدگاه
کیفیت آب- استاندارد ملی 15631

کیفیت آب– تعیین سمیت مزمن با براکیونوس کلیسی فلوروس در 48 ساعت- استاندارد ملی 15631

استاندارد ملی 15631
سال تصویب: 1398
رشته: کمیته ملی استانداردآب وآبفا

موضوع:کیفیت آب– تعیین سمیت مزمن با براکیونوس کلیسی­فلوروس در 48 ساعت

 

مقدمه

طی سالیان متمادی، برای ارزیابی آثار زیانبار و کیفیت آب از آزمون های بیولوژیکی استفاده شده است. روتیفرها و به ویژه گونه براکیونوس کلیسی فلوروس، به دلیل مزیت تولید مثل از راه بکرزایی و زمان تکثیر بسیار کوتاه از نقطه نظر اکوتوکسیکو لوژیکی مورد توجه هستند. به طوری که یک مادر منفرد تحت شرایط مطلوب در مدت ۴۸ ساعت چندین بار تکثیر پیدا می کند. براکیونوس کلیسی فلوروس یک زئوپلانکتون است که در آب شیرین زیست می‌کند. این موجودات مصرف کنندگان اولیه هستند و طعمه تعداد زیادی از لارو ماهی ها و بی مهرگان هستند.

 آزمون مورد اشاره در این استاندارد طی ۴۸ ساعت انجام می‌شود و بنابراین در طول این مدت حداقل سه نسل است از یک ارگانیسم والد منفرد تکثیر می شود .

هشدار – کاربران این استاندارد باید با عملیات معمول آزمایشگاهی آشنا باشند. این متن همه مسائل ایمنی مربوط به استفاده از این استاندارد را در بر نمی‌گیرد. مسئولیت برقراری شرایط ایمنی و سلامت مناسب و اطمینان از انطباق با شرایط قانونی در سطح ملی، برعهده کاربر است.

مهم- بی گمان لازم است که انجام آزمون ها بر طبق این استاندارد توسط کارکنان آموزش دیده انجام شود.

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment