دسامبر 17 2019 0دیدگاه
کیفیت آب- استاندارد ملی 15442-2

کیفیت آب- رادیم-226-قسمت 2: روش آزمون با استفاده از ایمنومتری- استاندارد ملی 2-15442

استاندارد ملی 2-15442
سال تصویب: 1398
رشته: کمیته ملی استانداردآب وآبفا

موضوع:کیفیت آب- رادیم-226-قسمت 2: روش آزمون با استفاده از ایمنومتری

 

مقدمه

پرتوزایی موجود در محیط زیست، ناشی از چندین رخداد طبیعی و همچنین منابع مصنوعی می باشد. بنابراین منابع آبی (آب های سطحی، آبهای زیرزمینی و آب دریا) هم می‌توانند حاوی رادیونو کلئیدهای طبیعی، مصنوعی و یا هر دو باشند.

 الف- رادیونوکلئیدهای طبیعی شامل پتاسیم -40 و رادیونو کلئیدهایی از زنجیره واپاشی توریم و اورانیم نشئت می‌گیرند، به ویژه رادیم-226، را دیدیم- ۲۲۸، اورانیم -۲۳۴ ،اورانیم -۲۳۸ و سرب-۲۱۰ می‌توانند در اثر عوامل طبیعی (جدا شدن از خاک و یا شسته شدن توسط آب باران) در آب یافته شوند و یا می توانند حاصل از رها سازی مواد پرتوزا ناشی از فرایندهای تکنولوژیکی مانند( معدن و فرآوری شن های معدنی و یا تولید و مصرف کودهای فسفاته) باشند که در آنها مواد پرتوزای طبیعی وجود دارد .

ب – رادیونوکلئیدهای مصنوعی مانند عناصر با عدد اتمی بیشتر از اورانیم (آمرسیم ،پلوتونیم،نپتونیم،  کوریم) تریتیم، کربن- ۱۴، استرانسیم- ۹۰ و برخی رادیونوکلئیدهای گسیل کننده گاما، به دلیل رهاسازی های مجاز به محیط زیست می‌توانند با مقادیر کم، در پساب های رها شده از تاسیسات چرخه سوخت هسته‌ای، در آبهای طبیعی یافت شوند. همچنین این عناصر به دلیل استفاده به شکل باز در کاربردهای پزشکی یا صنعتی به محیط رهاسازی می‌شوند. این عناصر در نتیجه ریزش‌های جوی ناشی از انفجارات هسته‌ای یا سوانحی مانند آنچه که در چرنوبیل یا فوکوشیما  روی داد، در آب نیز یافت می شوند.

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment