دسامبر 14 2019 0دیدگاه
کیفیت آب- استاندارد ملی 11611-16

کیفیت آب- نمونه برداری- قسمت 16: آزمون زیستی نمونه ها- راهنما- استاندارد ملی 16-11611

استاندارد ملی 16-11611
سال تصویب: 1397
رشته: کمیته ملی استانداردآب وآبفا

موضوع:کیفیت آب- نمونه ­برداری- قسمت 16: آزمون زیستی نمونه­ ها- راهنما

 

مقدمه

 آزمون های بیولوژیکی (زیست شناختی) برای تعیین اثر نمونه‌های محیطی و مواد شیمیایی روی موجودات زنده آزمون مربوطه آزمون استاندارد خاص مناسب هستند. نمونه های محیطی به عنوان مثال فاضلاب جوامع انسانی و صنعتی تصفیه شده، آب شیرین، عصاره های آبی حاصل از مواد جامد (مانند شیرابه ها، مواد آبشویی شده) آب منفذی رسوبات می باشد. این اثر می‌تواند محرک یا بازدارنده باشد و می تواند از طریق واکنش موجود زنده آزمون (مانند مرگ، رشد، تغییرات ریخت شناسی و فیزیولوژیکی یا به طور کلی تغییرات در ساز و کارهای مولکولی عمل) مشخص شود. اثرات بازدارنده می‌تواند از طریق عناصر سمی در آب یا سایر تاثیرات مخرب ایجاد شود .

آزمون های بیولوژیکی نیز شامل آن دسته  آزمون هایی است که اثر موجودات زنده آزمون را روی مواد بررسی می کنند( برای مثال مطالعات تخریب میکروبی)

 

 هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد، ارائه راهنمای عملی در زمینه نمونه برداری، آماده سازی، عملکرد و سنجش نمونه های محیطی برای انجام آزمون های زیستی است. اطلاعاتی هم در مورد چگونگی مقابله با مشکلات آزمون زیستی ناشی از نمونه و مناسب بودن طرح آزمون، ارائه شده است.

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment