نوامبر 10 2019 0دیدگاه
کیفیت خاک - استاندارد ملی 11116

کیفیت خاک – تعیین اسیدیته قابل تبادل با ‌استفاده از محلول باریم‌کلرید به‌عنوان استخراج‌کننده- استاندارد ملی 11116

استاندارد ملی 11116
سال تصویب: 1397
رشته: کمیته ملی استاندارد محیط زیست

موضوع: کیفیت خاک – تعیین اسیدیته قابل تبادل با ‌استفاده از محلول باریم‌کلرید به‌عنوان استخراج‌کننده

 

هشدار- افرادی که از این استاندارد استفاده می کنند باید با آزمایش های آزمایشگاهی روزمره آشنا باشند. این استاندارد تمامی موارد ایمنی مربوط به کاربرد این روش را بیان نمی کند، بنابراین وظیفه کاربر این استاندارد است که موارد ایمنی و اصول بهداشتی را رعایت کند وازانطباق آن با همه قوانین و ضوابط ملی اطمینان حاصل نماید.

 مهم- ضروری است که آزمون های انجام شده مطابق با این استاندارد توسط کارکنان دارای شرایط انجام شود.

 

 هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روشی برای اندازه گیری اسیدیته قابل تبادل در عصاره های باریم کلرید نمونه‌های خاک می باشد که مطابق استاندارد ملی ایران شماره 10174تهیه شده‌اند.

رویه‌ای که در این استاندارد توصیف شده است بر اساس تعیین اسیدیته قابل تبادل کل به روش تیتراسیون با PH ثابت درنقطه پایانی است.

 دو رویه دیگر و اختیاری به ترتیب منظور تعیین یون های هیدروژن آزاد و آلومینیوم در عصاره ها شرح داده می شود. این استاندارد برای انواع نمونه های خاک خشک شده، قابل استفاده است.

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment