نوامبر 01 2019 0دیدگاه
کیفیت خاک - استاندارد ملی 9518

کیفیت خاک – تعیین سیانید کل و سیانید با قابلیت آزاد شدن آسان – روش آنالیز جریان پیوسته- استاندارد ملی 9518

استاندارد ملی 9518
سال تصویب: 1397
رشته: کمیته ملی استاندارد صنایع شیمیایی

موضوع:کیفیت خاک – تعیین سیانید کل و سیانید با قابلیت آزاد شدن آسان – روش آنالیز جریان پیوسته

 

هدف و دامنه کاربرد

 هدف از تدوین این استاندارد، ارائه روشی برای تعیین فوتومتری سیانید کل و محتوای سیانید با قابلیت آزاد شدن بالا در خاک با استفاده از آنالیز تقطیر/ جریان پیوسته خود کار است.

 این استاندارد برای هر نوع خاکی با مقدار سیانید بالاتر از یک میلی گرم / کیلوگرم بر اساس ماده خشک و بیان شده به عنوان یون سیانید کاربرد دارد.

 یادآوری- غلظت‌های سولفید در نمونه بیشتر از ۴۰ میلی گرم/ کیلوگرم ماده خشک، باعث ایجاد اختلال و بازدارندگی می شوند. این اثر را می توان از طریق پیک های شکافته و به صورت یک کاهش آهسته سیگنال آشکارساز تشخیص داد و تنها با رقیق کردن عصاره نمونه می توان از آن جلوگیری نمود.

 

 مراجع الزامی

 در مراجع زیر ضوابطی وجود دارد که در متن این استاندارد به صورت الزامی به آنها ارجاع داده شده است. بدین ترتیب، آن ضوابط جزئی از این استاندارد محسوب می شوند. در صورتی که به مرجعی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصلاحیه ها و تجدید نظر های بعدی آن برای این استاندارد الزام آور نیست. در مورد مراجعی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آنها ارجاع داده شده است، همواره آخرین تجدید نظر و اصلاحیه های بعدی برای این استاندارد الزام آور است.

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment