نوامبر 13 2019 0دیدگاه
کیفیت خاک - استاندارد ملی 13944

کیفیت خاک- تعیین وزن مخصوص ظاهری خشک- استاندارد ملی 13944

استاندارد ملی 13944
سال تصویب: 1397
رشته: کمیته ملی استاندارد محیط زیست

موضوع: کیفیت خاک- تعیین وزن مخصوص ظاهری خشک 

 

هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین سه روش برای اندازه گیری وزن مخصوص خشک خاک ها بر اساس جرم و حجم یک نمونه خاک است. این روشها شامل خشک کردن و توزین یک نمونه خاک می شود. حجم نمونه از قبل مشخص شده روش نمونه دست نخورده (به زیر بند 4-1مراجعه شود) یا باید تعیین شود روش حفر چاله (به زیر بند4-2 مراجعه شود) و روش کلوخه به زیر بند4-4 مراجعه شود).

 

 مراجع الزامی

در مراجع زیر ضوابطی وجود دارد که در متن این استاندارد به صورت الزامی به آنها ارجاع داده شده است. بدین ترتیب آن ضوابط جزئی از این استاندارد محسوب می شوند.

 در صورتی که به مرجعی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصلاحیه ها و تجدید نظرهای بعدی آن برای این استاندارد الزام آور نیست. در مورد مراجعه که بدون ذکر تاریخ انتشار به آنها ارجاع داده شده است، همواره آخرین تجدید نظر و اصلاحیه های بعدی برای این استاندارد الزام آور است.

 

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment