نوامبر 13 2019 0دیدگاه
کیفیت خاک- تعیین چگالی دانه - استاندارد ملی 13717

کیفیت خاک- تعیین چگالی دانه – روش آزمون- استاندارد ملی 13717

استاندارد ملی 13717
سال تصویب: 1397
رشته: کمیته ملی استاندارد محیط زیست

موضوع: کیفیت خاک- تعیین چگالی دانه – روش آزمون

 

هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین دو روش برای اندازه گیری چگالی بر اساس جرم و حجم دانه‌های خاک است. روش اول (به زیر بند 4-1 مراجعه شود) برای خاک ریز بافت (قطر کمتر از2mm) و روش دوم به زیر بند 4-2 مراجعه شود) برای شن ها و سنگ های متخلخل و غیرمتخلخل (قطر بزرگتر از2mm) کاربرد دارد. از چگالی دانه می توان برای محاسبه نسبت جامدات و تخلخل لایه های خاک، در تلفیق با روش آزمون ارائه شده در استانداردISO11272 استفاده کرد.

 

 مراجع الزامی

 در مراجع زیر ضوابطی وجود دارد که در متن این استاندارد به صورت الزامی به آنها ارجاع داده شده است. بدین ترتیب، آن ضوابط جزئی از این استاندارد محسوب می شوند .

در صورتی که به مرجعی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصلاحیه ها و تجدید نظرهای بعدی آن برای این استاندارد الزام آور نیست. در مورد مراجعی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آنها ارجاع داده شده است، همواره آخرین تجدید نظر و اصلاحیه های بعدی برای این استاندارد الزام آور است.

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment