نوامبر 11 2019 0دیدگاه
استخراج کرم های خاکی - استاندارد ملی 12773-1

کیفیت خاک– نمونه‌برداری از بی‌مهرگان خاک– قسمت 1: جداکردن با دست و استخراج کرم های خاکی- استاندارد ملی 1-12773

استاندارد ملی 1-12773
سال تصویب: 1397
رشته: کمیته ملی استاندارد محیط زیست

موضوع: کیفیت خاک –نمونه‌برداری از بی‌مهرگان خاک –قسمت 1: جداکردن با دست و استخراج کرم­های خاکی

 

مقدمه

این استاندارد به دلیل لزوم رشد استاندارد سازی روشهای جانورشناسی خاکی در مزارع تدوین شده است. به طور کلی این روشها شامل نمونه برداری، استخراج و نگهداری بی مهرگان موجود در خاک بوده و برای مقاصد زیر ضروری است:

طبقه بندی زیستی خاک ها شامل ارزیابی کیفیت خاک

 –نشانگرهای زیستی خاک و پایش طولانی‌مدت

ارزیابی اثرات مواد شیمیایی بر جانوران خاک زی

 به دلیل اینکه داده های مربوط به این مقاصد، اساس تصمیمات فراگیری است، لذا باید با روش های استاندارد گردآوری شود .(به عنوان مثال آیا توصیه می‌شود که یک ناحیه مورد نظر ترمیم شود یا خیر). در واقع فقدان چنین روش های استانداردی، یکی از مهمترین دلایلی است که چرا طبقه بندی زیستی و زیست سنجشی در زیستگاه خاکی (مثل خاک) در مقایسه با نواحی آبی نسبتاً به ندرت استفاده شده است. از آنجایی که ارائه روشهای استاندارد برای همه ارگانیسم های خاک نه ممکن است و نه مفید، مهمترین آنها انتخاب شده و در این استاندارد نمونه برداری از کرم های خاکی شرح داده شده است.

 در اصل روش ارائه شده در این استاندارد برای مطالعات طبقه بندی و اکولوژیکی تکوین شده است و نقش کرم های خاکی در اکوسیستم های خاکی مختلف را بررسی می کند. این جانوران بدون شک مهمترین بی مهرگان خاک در مناطق معتدل و با اهمیت کمتر، خاک‌های مناطق شمالی و گرمسیری است اهمیت کرم ها در ساختمان خاک (مثل تهویه و ظرفیت نگهداری آب) و عملکردهای خاک مثل تجزیه بقایای گیاهی و جانوری و چرخه مواد مغذی به خوبی شناخته شده است کرم ها به دلیل توده زیستی بسیار زیادشان، در شبکه غذایی بسیاری از بی مهرگان نیز اهمیت دارد.

 

 هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روش های نمونه برداری و نگهداری کرم های خاکی از خاک های مزارع به عنوان پیش نیازی برای استفاده از این جانداران به عنوان نشانگرهای زیستی می باشد.

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment