آوریل 10 2019 0دیدگاه

گازهاي نفتي مايع شده- تهيه نمونه‌هاي LPG با استفاده از يك سيلندر پيستوني شناور- استاندارد ملی 15465

استاندارد ملی 15465
سال تصویب:1397
رشته: کمیته ملی استاندارد تجهیزات و فرآورده های نفتی
موضوع:گازهاي نفتي مايع شده- تهيه نمونه‌هاي LPG با استفاده از يك سيلندر پيستوني شناور- استاندارد ملی ۱۵۴۶۵

 

هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین تجهیزات و روش هایی برای تهیه یک نمونه نماینده از گاز نفتی مایع شده (LPG)، طبق استاندارد GPA2140,ASTM D1835 و استانداردهای مشابه بین المللی می باشد. این استاندارد همچنین ممکن است برای دیگر محصولات طبیعی مایع (NGL) که به طور معمول تک فاز هستند (به طور مثال، مخلوط NGL، مشتقات بوتان و غیره )، تعیین دیگر ویژگی های صنعتی یا موافقت نامه های قراردادی و نفت خام فرار( فشار بخار بالا ) به کار رود.

یادآوری –  تعدادی از سیلندرهای پیستونی شناور دارای آب بندهای پیستونی تنگ هستند که ممکن است فشار بخار برخی از نفت های خام با فشار بخار بالا برای نمونه برداری بدون دسته برای حرکت دادن پیستون کافی نباشد. یک روش جایگزین برای نمونه برداری مایعات طبقه سوم، UN( پایین ترازKPa300 در 52c ) روش موجود در استاندارد ASTM8009 است که از یک نمونه گیر سیلندر پیستونی دستی(MPC) استفاده میکند.

1-2 این آیین کار برای فرآورده‌های نامشخص که دارای مقادیر قابل توجهی از گازهای نامحلول (فرمول) آب آزاد یا دیگر فازهای مجزا، از قبیل مخلوط‌های گاز/ مایعات خام و/یا فرآوری نشده و مواد مرتبط با آن می‌باشد ، در نظر گرفته نشده است. همان تجهیزات را می توان برای این اهداف به کاربرد، اما عموما برای تهیه نمونه‌های نماینده از محصولات چندفازی نیازی به اقدامات احتیاطی بیشتری می باشد.

1-3 این آیین کار شامل توصیه‌هایی برای مکان نطقه نمونه در یک ردیف یا یک ظرف می باشد. مسئولیت اطمینان از اینکه نقطه نمونه برداری به گونه‌ای باشد که نمونه نماینده تهیه شود، بر عهده کاربراست. تمامی بندهای استاندارد ASTM D 3700 در مورد این استاندارد معتبر و الزامی است.

 

 

 

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment