نوامبر 15 2019 0دیدگاه
گازهای خنک کننده (مبرد) - استاندارد ملی 10050-A1

گازهای خنک کننده (مبرد) – ویژگی ها اصلاحیه شماره 1- استاندارد ملی A1-10050

استاندارد ملی A1- 10050
سال تصویب: 1398
رشته: کمیته ملی استاندارد صنایع شیمیایی

موضوع:گازهای خنک­ کننده (مبرد) – ویژگی­ها اصلاحیه شماره 1

 

پیشگفتار

 این اصلاحیه استاندارد، اصلاحیه شماره ۱ مربوط به استاندارد ملی ایران شماره 10050:سال ۱۳۹۶ به عنوان «گاز های خنک کننده -ویژگی‌ها » است که بر اساس پیشنهادهای دریافتی و بنا به ضرورت توسط کمیسیون های مربوطه تهیه و تدوین شده و در یک هزار و ششصد و نود و هفتمین اجلاسیه کمیته ملی استاندارد صنایع شیمیایی مورخ 14/2/1398تصویب شد. اینک این اصلاحیه استاندارد به استناد بند ۱ ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱، به عنوان اصلاحیه استاندارد ملی ایران منتشر می شود .

هدف از تدوین این اصلاحیه، اعمال اصلاحات به شرح زیر در متن استاندارد ملی ایران شماره 10050: سال ۱۳۹۶ گاز های خنک کننده– ویژگی ها ،می باشد.

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment