می 28 2019 0دیدگاه
گردشگری- تندرستي و آبدرماني - استاندارد ملی 15572

گردشگري و خدمات وابسته – مجتمع هاي سلامت، تندرستي و آبدرماني- استاندارد ملی 15572

استاندارد ملی 15572

سال تصویب:1397

رشته: کمیته ملی استاندارد میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری

موضوع: گردشگري و خدمات وابسته – مجتمع ­هاي سلامت، تندرستي و آبدرماني – الزامات خدمات

 

مقدمه

این استاندارد، مجتمع های سلامت، تندرستی و آب درمانی را به عنوان «مرکز سلامت تایید شده با عوامل طبیعی خاص- مراقبت و تندرستی های طبیعی زمین (برای مثال چشمه آب معدنی)، دریا یا اقلیم- که برخی اوقات با مراقبت و تندرستی های مناسب سلامتی تکمیل می گردند» که تعریف کرده و نشان می‌دهد که مجتمع‌های سلامت، تندرستی و آب درمانی در برخی از کشورها به طور خاص به رسمیت شناخته شده و مورد نظارت قرار گرفته اند. در نتیجه این استاندارد ضمن احترام به اصول هویت فرهنگی و تفاوت‌های فرهنگی، الزامات کیفی برای خدمات تندرستی مجتمع را تعیین می کند.

به جای تأکید بر اثرات مراقبت و تندرستی های محلی که به طور طبیعی رخ می دهند، یک مجتمع سلامت تندرستی و آب‌درمانی، در صدد ارتقا و ایجاد توازن در همه مولفه های سلامتی در هر فرد استفاده کننده است که شامل سلامتی فیزیکی و ذهنی، اجتماعی، روحی و روانی می باشد. مشتریان مجتمع های سلامت، تندرستی و آب‌درمانی، انتظار کسب « لذت در تفریح» را که تامین کننده سلامت از طریق استراحت، آرامش فکر، احیای بدن، ذهن و روح و در نهایت ایجاد آمادگی برای بازگشت کامل به زندگی روزمره هست، را دارند.

در حال حاضر مجتمع‌های سلامت و تندرستی و آب‌درمانی نوعی تجارت بین الملل در خدمات ارائه می دهند. بازار جهانی نیازمند پایه‌گذاری و راهبردهایی است که بتواند بهبود کیفیت و قیمت گذاری رقابتی ایجاد نماید. کمبود شاخص‌هایی برای شناسایی ماهیت خدمات مجتمع سلامت، تندرستی و آب درمانی به همراه نبود استانداردهای مرجع، زنجیره خدمات صنعت را از مدیریت عالی و موسسات آنها در صنایع تجاری گرفته تا نهادهای نظارتی دولت و مهمتر از همه مشتریان، تحت تاثیر قرار خواهد داد این استاندارد در صدد تعریف، برقراری و توسعه الزامات کیفی خدمات مجتمع سلامت ،تندرستی و آب درمانی است تا آن خدمات، تحت نظارت قرار گیرند و رهنمودهایی برای انتخاب روش های مرتبط سنجش، برای اطمینان از انطباق و کارایی آنها را فراهم آورد.

 

هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد، فراهم ساختن الزامات خدماتی برای مجتمع های سلامت، تندرستی و آب درمانی است، که شامل فرآیندهای اصلی ، پشتیبان و کیفیت خدماتی میشود که باید به مشتریان ارائه شود.

 این استاندار برای همه انواع مجتمع های سلامت، تندرستی و آب درمانی در اندازه‌های مختلف، حتی اگر بخشی از یک فعالیت دیگر (مثل مرکز اقامتی ، مرکز تناسب اندام و بیمارستان ها )باشند ، کاربرد دارد .

این استاندارد هیچ یک از الزامات خدمات اقامتی عرضه مواد غذایی و نوشیدنی، را در بر نمی گیرد.

این استاندارد برای خدمات پزشکی مرتبط با آب از جمله تالا سوتراپی( دریا مراقبت و تندرستی) کاربرد ندارد.

 همچنین این استاندارد تصمیمات مربوط به حرفه پزشکی و آموزش پزشکی و جنبه های مذهبی را در بر نمی گیرد.

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment