سپتامبر 02 2019 0دیدگاه
ﺧﻮراك دام - استاندارد ملی A1-12257

ﺧﻮراك دام- ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺪار زﻳﺮاﻟﻨﻮن ﺑﻪ روش ‏ﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﻲ ﻣﺎﻳﻊ ﺑﺎ ﻛﺎرآﻳﻲ ﺑﺎﻻ و ﺗﺨﻠﻴﺺ ﺑﻪ ‏وﺳﻴﻠﻪ ‏ﺳﺘﻮن اﻳﻤﻮﻧﻮاﻓﻴﻨﻴﺘﻲ- روش آزمون‏ (اصلاحیه شماره ا)- استاندارد ملی A1-12257

استاندارد ملی A1-12257
سال تصویب: 1397
رشته: کمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
موضوع:ﺧﻮراك دام- ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺪار زﻳﺮاﻟﻨﻮن ﺑﻪ روش ‏ﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﻲ ﻣﺎﻳﻊ ﺑﺎ ﻛﺎرآﻳﻲ ﺑﺎﻻ و ﺗﺨﻠﻴﺺ ﺑﻪ ‏وﺳﻴﻠﻪ ‏ﺳﺘﻮن اﻳﻤﻮﻧﻮاﻓﻴﻨﻴﺘﻲ- روش آزمون‏(اصلاحیه شماره ا)

 

هدف:

 هدف از تدوین اصلاحیه، اعمال اصلاحات به شرح زیر در متن استاندارد ملی ایران شماره  12257 سال ۱۳۸۸، خوراک دام– تعیین مقدار زیرالنون به روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا و تخلیص به وسیله ستون ایمونو افینیتی- روش آزمون، می باشد.

در بند یک دامنه کاربرد ،جمله زیر اضافه شود:

این استاندارد برای علوفه سیلویی غنی شده با ملاس به علت مقادیر بالای قند آن، کاربرد ندارد.

در یادآوری بند دامنه کاربرد، شماره پانویس حد تعیین مقدار، ۲ اصلاح شود.

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment