دسته: استانداردهای ملی

کلیه استانداردهای ملی و استانداردهای اجباری می باشد.

سیستم های مدیریت ریسک خستگی برای کارکنان صنایع پالایش و پتروشیمی

سیستم های مدیریت ریسک خستگی برای کارکنان صنایع پالایش و پتروشیمی

API RECOMMENDED PRACTICE 755 سال تصویب: 2019 رشته: سیستم مدیریت ریسک موضوع: سیستم های مدیریت ریسک خستگی برای کارکنان صنایع پالایش و پتروشیمی   این عمل توصیه شده (RP) مبتنی بر اسکنر صدا است و همچنین مسائل عملیاتی را به رسمیت می شناسد. این راهنما برای همه ذینفعان (به عنوان مثال کارمندان ، مدیران ، [...]
پایپوش و اجزای آن- استاندارد ملی 22672

پایپوش و اجزای آن- روش آزمون ارزیابی فعالیت ضدباکتریایی- استاندارد ملی 22672

استاندارد ملی 22672 سال تصویب: 1398 رشته: کمیته ملی استاندارد بیولوژی و میکروبیولوژی موضوع:پایپوش و اجزای آن- روش آزمون ارزیابی فعالیت ضدباکتریایی   پیشگفتار استاندارد «پایپوش و اجزای آن- روش آزمون ارزیابی فعالیت ضد باکتریایی»  که پیش‌نویس آن در کمیسیون های مربوط به معنای پذیرش استانداردهای بین‌المللی /منطقه‌ای به عنوان استاندارد ملی ایران به روش [...]
تعیین مقاومت به میخ کفش- استاندارد ملی 22657

کف پوش های ورزشی- تعیین مقاومت به میخ کفش- استاندارد ملی 22657

استاندارد ملی 22657 سال تصویب: 1398 رشته: کمیته ملی استاندارد بیولوژی و میکروبیولوژی موضوع:کفپوشهای ورزشی- تعیین مقاومت به میخ کفش   پیشگفتار استاندارد «کفپوش های ورزشی- تعیین مقاومت به میخ کفش» که پیش‌نویس آن در کمیسیون های مربوطه و بر مبنای پذیرش استانداردهای در منطقه‌ای/ بین المللی به عنوان استاندارد ملی ایران به روش اشاره [...]
کف پوش های ورزشی - استاندارد ملی 22656

کف پوش های ورزشی خارج سالن- شبیه‌سازی فرسایش چمن مصنوعی- استاندارد ملی 22656

استاندارد ملی 22656 سال تصویب: 1398 رشته: کمیته ملی استاندارد بیولوژی و میکروبیولوژی موضوع:کفپوشهای ورزشی خارج سالن- شبیه سازی فرسایش چمن مصنوعی   پیشگفتار استاندارد« کفپوش های ورزشی خارج سالن شبیه سازی فرسایش مکانیکی چمن مصنوعی» که پیش‌نویس آن در کمیسیون های مربوط بر مبنای پذیرش استانداردهای منطقه‌ای بین المللی به عنوان استاندارد ملی ایران [...]
میکروبیولوژی آب میوه و آب سبزی - استاندارد ملی 6332

میکروبیولوژی آب میوه و آب سبزی تغلیظ شده (کنسانتره)- استاندارد ملی 6332

استاندارد ملی 6332 سال تصویب: 1398 رشته: کمیته ملی استاندارد بیولوژی و میکروبیولوژی موضوع:میکروبیولوژی آب میوه و آب سبزی تغلیظ شده (کنسانتره)   پیشگفتار  استاندارد «میکروبیولوژی آب میوه و آب سبزی (کنسانتره)- ویژگیها و روشهای آزمون» که نخستین بار در سال ۱۳۷۶ تدوین و منتشر شد، بر اساس پیشنهادهای دریافتی و بررسی و تایید کمیسیون [...]
میکروبیولوژی شربت- استاندارد ملی 6274

میکروبیولوژی شربت- استاندارد ملی 6274

استاندارد ملی 6274 سال تصویب: 1398 رشته: کمیته ملی استاندارد بیولوژی و میکروبیولوژی موضوع:میکروبیولوژی شربت –ویژگی‌ها   پیشگفتار استاندارد«میکروبیولوژی شربت- ویژگیها و روشهای آزمون» که نخستین بار در سال ۱۳۸۱ تدوین و منتشر شد، بر اساس پیشنهادهای دریافتی و بررسی و تایید کمیسیون های مربوط برای اولین بار مورد تجدید نظر قرار گرفت و در [...]
میکروبیولوژی نوشیدنی ها- استاندارد ملی 3414

میکروبیولوژی نوشیدنی ها- آب میوه، آب سبزی و فراورده ها- استاندارد ملی 3414

استاندارد ملی 3414 سال تصویب: 1398 رشته: کمیته ملی استاندارد بیولوژی و میکروبیولوژی موضوع:میکروبیولوژی نوشیدنیها- آب میوه، آب سبزی و فراوردها   پیشگفتار  استاندارد «میکروبیولوژی نوشیدنی ها- آب میوه و آب سبزی و فرآورده ها و ویژگیها و روشهای آزمون» که نخستین بار در سال ۱۳۷۶ تدوین منتشر شد ،اساس پیشنهادهای دریافتی و بررسی و [...]
سیستم دزسنجی دی کرومات- استاندارد ملی 22704

سیستم دزسنجی دی کرومات- استاندارد ملی 22704

استاندارد ملی 22704 سال تصویب: 1398 رشته: کمیته ملی استاندارد اندازه شناسی، اوزان و مقیاسها موضوع:سیستم دزسنجی دی کرومات-آیین کار   هشدار- در این استاندارد تمام موارد ایمنی و بهداشتی درج نشده است. در صورت مواجهه با چنین مواردی، مسئولیت برقراری شرایط بهداشت و ایمنی مناسب و اجرای آن و همچنین در نظر گرفتن محدودیت [...]
اندازه‌گیری پرتوزایی - گسیلنده‌های بتا- استاندارد ملی 19956

اندازه‌گیری پرتوزایی- تعیین پرتوزایی گسیلنده‌های بتا- روش آزمون با استفاده از شمارش سنتیلاسیون مایع- استاندارد ملی 19956

استاندارد ملی 19956 سال تصویب: 1398 رشته: کمیته ملی استاندارد اندازه شناسی، اوزان و مقیاسها موضوع:اندازه‌گیری پرتوزایی- تعیین پرتوزایی گسیلنده‌های بتا- روش آزمون با استفاده از شمارش سنتیلاسیون مایع   مقدمه همه افراد در معرض تابش طبیعی قرار دارند. منابع طبیعی تابش، پرتوهای کیهانی و مواد پرتوزای طبیعی هستند که در زمین و در بدن [...]
اندازه‌گیری پرتوزایی - گسیلنده گاما - استاندارد ملی 19955

اندازه‌گیری پرتوزایی ــ رادیونوکلئیدهای گسیلنده گاما- روش غربالگری سریع با استفاده از طیف‌ سنجی پرتو گاما به‌وسیله آشکارساز سنتیلاسیون- استاندارد ملی 19955

استاندارد ملی 19955 سال تصویب: 1398 رشته: کمیته ملی استاندارد اندازه شناسی، اوزان و مقیاسها موضوع:اندازه‌گیری پرتوزایی ــ رادیونوکلئیدهای گسیلنده گاما ــروش غربالگری سریع با استفاده از طیف‌ سنجی پرتو گاما به‌وسیله آشکارساز سنتیلاسیون   مقدمه همه افراد در معرض تابش طبیعی قرار دارند. منابع طبیعی تابش، پرتوهای کیهانی و مواد پرتوزای طبیعی هستند که [...]
محاسبه دُز جذبی ناشی از پرتو گاما یا ایکس - استاندارد ملی 19954

محاسبه دُز جذبی ناشی از پرتو گاما یا ایکس – آیین‌کار- استاندارد ملی 19954

استاندارد ملی 19954 سال تصویب: 1398 رشته: کمیته ملی استاندارد اندازه شناسی، اوزان و مقیاسها موضوع:محاسبه دُز جذبی ناشی از پرتو گاما یا ایکس - آیین‌کار   هدف و دامنه کاربرد هدف از تدوین این استاندارد، ارائه تکنیکی برای محاسبه دز جذبی در ماده با آگاهی از میدان پرتو، ترکیب ماده (به منابع یک تا [...]
اصطلاحات اندازه شناسی قانونی- استاندارد ملی 15995

اصطلاحات اندازه- شناسی قانونی- استاندارد ملی 15995

استاندارد ملی 15995 سال تصویب: 1398 رشته: کمیته ملی استاندارد اندازه شناسی، اوزان و مقیاسها موضوع:اصطلاحات اندازه ­شناسی قانونی- واژه ­نامه   پیشگفتار  استاندارد «اصطلاحات اندازه شناسی قانونی- واژه نامه» که پیش نویس آن در کمیسیون های مربوط بر مبنای پذیرش استانداردهای بین‌المللی و منطقه‌ای به عنوان استاندارد ملی ایران به روش اشاره شده در [...]
پرتوهای نوترونی - استاندارد ملی 11699-2

پرتوهای نوترونی مرجع قسمت 2: اصول کالیبراسیون وسایل حفاظت در برابر پرتو مربوط به کمّیت‌های اصلی مشخص‌کننده میدان پرتوی- استاندارد ملی2-11699

استاندارد ملی 11699-2 سال تصویب: 1398 رشته: کمیته ملی استاندارد اندازه شناسی، اوزان و مقیاسها موضوع:پرتوهای نوترونی مرجع— قسمت 2: اصول کالیبراسیون وسایل حفاظت در برابر پرتو مربوط به کمّیت‌های اصلی مشخص‌کننده میدان پرتوی   مقدمه این استاندارد یک قسمت از مجموعه استانداردهای ملی شماره11699 است که در مورد پرتوهای نوترونی مرجع، تدوین شده است. [...]
بسته‌بندی - استاندارد ملی 15962

بسته‌بندی- نی‌های پلی‌پروپیلن برای مصارف نوشیدن- استاندارد ملی 15962

استاندارد ملی 15962 سال تصویب: 1398 رشته: کمیته ملی استاندارد بسته بندی موضوع: بسته‌بندی- نی‌های پلی‌پروپیلن برای مصارف نوشیدن- ویژگی‌ها   پیشگفتار استاندارد «بسته بندی - نی های پلی پروپیلن جهت مصارف نوشیدن - ویژگی‌ها» که پیش‌نویس آن در کمیسیون‌های مربوط بر مبنای پذیرش استانداردهای بین‌المللی منطقه‌ای به عنوان استاندارد ملی ایران به روش اشاره [...]
محاسبه حجم معادل وسایل برودتی- استاندارد ملی 15975

محاسبه حجم معادل وسایل برودتی- استاندارد ملی-15975

استاندارد ملی 15975 سال تصویب: 1398 رشته:کمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک  موضوع: محاسبه حجم معادل وسایل برودتی   پیشگفتار  استاندارد «محاسبه حجم معادل وسایل برودتی» که پیش نویس آن در کمیسیون های مربوط و مبنای پذیرش استانداردهای بین‌المللی منطقه‌ای به عنوان استاندارد ملی ایران به روش اشاره شده در مورد الف، بند ۷ ،استاندارد [...]