فوریه 04 2018 0دیدگاه

IMS (سیستم مدیریت یکپارچه)

استاندارد IMS (سیستم مدیریت یکپارچه) چیست؟

با توسعه روز افزون و تمایل سازمانها به اجرای سیستم های مدیریتی همسو با اهداف سازمانی و بنا به در خواست مشتریان و ذینفعان سازمان، استقرار و اجرای چندین سیستم مدیریتی مورد توجه قرار گرفت. از این رو اجرای الگویی جهت استقرار همزمان چندین الگو در کنار هم و ممیزی همه ی آنها به صورت همزمان از دیگر مواردی بود که مورد توجه بسیاری از سازمانها و شرکت ها قرار گرفت. سیستم مدیریت یکپارچه نیز با در کنار هم قرار دادن سه استاندارد سیستم مدیریتی در کنار هم که شامل سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 ، سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای OHSAS 18001 ، و سیستم مدیریت محیط زیست ISO 14001 به بررسی و یکپارچه کردن این سیستم ها در کنار یکدیگر پرداخته است.

از طرف دیگر گاهاً دیده می شود Integrated Management System) IMS) را صرفا تلفیق سه استاندارد 9001، 14001 و 18001 می دانند اما اگر بخواهیم نگاه دقیق تری به این استاندارد و عبارت IMS داشته باشیم، فراتر از این سه استاندارد است.

زمانی که سازمانی اقدام به پیاده سازی چندین استاندارد ایزو می کند، پیشروی نامناسب و برخی از همپوشانی های استانداردها با یکدیگر باعث ایجاد دردسر در سازمان می شود. این دردسرها از زیاد شدن حجم کارها و انجام ممیزی های مختلف گرفته تا ایجاد هزینه های مختلف و هدر رفتن زمان کارکنان و مدیریت سازمان، می تواند بهره وری این استانداردها را کاهش دهد.

 

تفاوت گواهینامه IMS با HSE-MS:

گواهینامه های سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) و HSE هر دو از نوع گواهینامه های ترکیبی هستند به این معنی که سیستم مدیریت یکپارچه شامل سه استاندارد ایزو ۹۰۰۱ ، ایزو ۱۴۰۰۱ و OHSAS 18001 بوده و استاندارد HSE-MS شامل ۲ گواهینامه ی ایزو ۱۴۰۰۱ و OHSAS 18001 می باشد. تفاوت HSE و سیستم یکپارچه مدیریت در دریافت گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ می باشد.

به عبارت دیگر شرکت هایی که گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه را دریافت می کنند، ذاتا الزامات HSE را نیز پوشش داده اند، لذا برای سازمان ها و شرکت هایی که مایل به دریافت گواهینامه های مدیریتی هستند بهترین انتخاب هم از لحاظ هزینه و هم از لحاظ کاراریی سیستم مدیریت یکپارچه می باشد.

 
دامنه کاربرد استاندارد IMS (سیستم مدیریت یکپارچه) :

در هنگام تعیین دامنه کاربرد، سازمان باید موارد زیر را در نظر بگیرد:

الف) مسائل داخلی وخارجی ارجاع شده.

ب) الزامات طرف های ذینفع مربوطه ارجاع شده.

ج) محصولات و خدمات سازمان

سازمان بايد تمام الزامات اين استاندارد بين المللي را اگر در دامنه كاربرد تعيين شده سيستم مديريت كيفيت ، قابل كاربرد هستند، بكار گيرد.

دامنه كاربرد سيستم مديريت كيفيت سازمان بايد در دسترس بوده و به صورت يك اطلاعات مدون نگهداري شود. دامنه ي كاربرد بايد انواع محصولات و خدمات تحت پوشش را جزء به جزء شرح دهد، و دلايل توجيهي را براي هر يك از الزامات اين استاندارد بين المللي كه سازمان براي دامنه كاربرد سيستم مديريت كيفيت خود، غيركاربردي تعريف كرده است، فراهم نمايد.

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment